ക്ലോസ്

ആല

ക്രമനമ്പ. വാര്‍ഡ് പേര് തസ്തിക
1 ആല രമാ രാമചന്ദ്രന്‍ മെമ്പര്‍
2 ചമ്മാത്ത് ബീനാമാത്യു മെമ്പര്‍
3 കിണറുവിള ലീലമ്മ സി എന്‍ മെമ്പര്‍
4 കൊടുകുലഞ്ഞി മഹേന്ദ്രദാസ് മെമ്പര്‍
5 മലമോടി കെആര്‍ മുരളീധരന്‍ പിള്ളI മെമ്പര്‍
6 നെടുവരംകോഡ് പള്ളത്തു വാസുദേവന്‍ മെമ്പര്‍
7 പെണ്ണുകര വി കെ ശോഭ മെമ്പര്‍
8 പൂമല സുനിതാ രാജന്‍ മെമ്പര്‍
9 പുള്ളത്തഴം സീമാ ശ്രീകുമാര്‍ മെമ്പര്‍
10 തേവരക്കോട് റ്റികെ സോമന്‍ മെമ്പര്‍
11 ഉമത്ത് സുമാ അശോകന്‍ മെമ്പര്‍
12 ഉത്തരപ്പള്ളി സജികുമാര്‍ മെമ്പര്‍
13 വളപ്പുഴ അനീഷ് ബിജു മെമ്പര്‍