ക്ലോസ്

അമ്പലപ്പുഴ വടക്ക്

ക്രമനമ്പര്‍ വാര്‍ഡ് പേര് തസ്തിക
1 ബീച്ച് വാര്‍ഡ് കെ സിനില്‍ മെമ്പര്‍
2 കക്കാഴം എച്ച് എസ് വാര്‍ഡ് ലക്ഷ്മിമോള്‍ സനില്‍ മെമ്പര്‍
3 കക്കാഴം പടിഞ്ഞാറ് വാര്‍ഡ് യു രാജുമോന്‍ മെമ്പര്‍
4 കമ്പിവളപ്പ് വാര്‍ഡ് വഹിതാ കുഞ്ഞുമോന്‍. മെമ്പര്‍
5 കഞ്ഞിപ്പാടം തെക്ക് ജി രാധ മെമ്പര്‍
6 കഞ്ഞിപ്പാടം വടക്ക് പ്രദീപ് സി. മെമ്പര്‍
7 കുറവന്‍തോട് കിഴക്ക് വി .ശ്രീജിത്ത് മെമ്പര്‍
8 എം സി എച്ച് വാര്‍ഡ് ഷാജി (അനിയന്‍) മെമ്പര്‍
9 നീര്‍ക്കുന്നം കിഴക്ക് ഹാലിമാ ഹാഷിം. മെമ്പര്‍
10 നീര്‍ക്കുന്നം പടിഞ്ഞാറ് ശ്രീജാമോള്‍ മെമ്പര്‍
11 പഞ്ചായത്ത് ഒാഫീസ് വാര്‍ഡ് ഷെമീര്‍ മെമ്പര്‍
12 ഷിസു വിഹാര്‍ രാജേശ്വരി മെമ്പര്‍
13 റ്റി ഡി എം സി വാര്‍ഡ് ഷീജാ നൌഷാദ് മെമ്പര്‍
14 വളഞ്ഞവഴി കിഴക്ക് അഫ്സത്ത്. മെമ്പര്‍
15 വളഞ്ഞവഴി പടിഞ്ഞാറ് ഷിനോയ്മോന്‍. എന്‍ മെമ്പര്‍
16 വണ്ടാനം കോസ്റ്റാല്‍ ഏരിയ സിബിലാല്‍ എം ടി മെമ്പര്‍
17 വണ്ടാനം കിഴക്ക് ഹാരിസ്. മെമ്പര്‍
18 വണ്ടാനം തെക്ക് മിനി വേണു മെമ്പര്‍