ക്ലോസ്

അബ്‌സ്ട്രാക്റ്റ് & ഷെഡ്യൂൾ

 

ക്രമ നമ്പർ സ്ഥാനാർഥിയുടെ പേര് പാർട്ടി അബ്‌സ്ട്രാക്റ്റ് & ഷെഡ്യൂൾ
1 അഡ്വ. പ്രകാശ് ബാബു ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി 19.11.2019
2 അഡ്വ. മനു സി പുളിക്കൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്സിസ്റ്റ് ) 19.11.2019
3 അഡ്വ. ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് 19.11.2019
4 ഗീത അശോകൻ സ്വതന്ത്രൻ 19.11.2019 (നൽകിയിട്ടില്ല)

 

5 ആലപ്പി സുഗുണൻ സ്വതന്ത്രൻ 19.11.2019
6 അഡ്വ. കെ.ബി.സുനിൽകുമാർ സ്വതന്ത്രൻ 19.11.2019