ക്ലോസ്

കരുതാം ആലപ്പുഴയെ – SKDUPS തറയില്‍ക്കടവ് വിദ്യാര്‍ത്തിനി ശിവരഞ്ജി കോവിഡ് പ്രതിജ്ഞയെ കുറിച്ചു സംസാരിക്കുന്നു