ക്ലോസ്

വാട്ടര്‍ ബില്‍

1984 ഏപ്രില്‍ 1-ന്` കേരള വാട്ടർ ആൻഡ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഓർഡിനൻസ് 1984 പ്രകാരം, ജലവിതരണം, മലിന ജലസംഭരണം, സംസ്കരണം തുടങ്ങിയവയും, ഇവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മറ്റു കാര്യങ്ങളും നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി അന്നത്തെ പൊതു ആരോഗ്യ-എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തെ പുന:നാമകരണം ചെയ്ത്, കേരള വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റി രൂപം കൊണ്ടു.   വാട്ടർ ബില്ലിനും  , വിശദ വിവരങ്ങള്‍ക്കുമായി ദയവായി കേരള വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റിയുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.

സന്ദർശിക്കുക: https://epay.kwa.kerala.gov.in/

പി.എച് .ഡിവിഷന്‍ ആലപ്പുഴ

പി.എച് .ഡിവിഷന്‍ ആലപ്പുഴ വഴിച്ചേരി മാര്‍ക്കറ്റ്‌ റോഡ്‌ ആലപ്പുഴ-688001
സ്ഥലം : വഴിച്ചേരി | നഗരം : ആലപ്പുഴ | പിന്‍ കോഡ് : 688001
ഫോണ്‍ : 047-722-42372 | ഇ-മെയില്‍ : eekwapha[at]gmail[dot]com