ക്ലോസ്

ആയുധ അനുമതി

സന്ദർശിക്കുക: https://ndal-alis.gov.in/

ആലപ്പുഴ

കളക്ട്രേറ്റ്, ആലപ്പുഴ
സ്ഥലം : മെയിന്‍ ഹാള്‍ കളക്ട്രേറ്റ്, ആലപ്പുഴ | നഗരം : ആലപ്പുഴ | പിന്‍ കോഡ് : 688001
ഫോണ്‍ : 04772251720 | ഇ-മെയില്‍ : admalp[dot]ker[at]nic[dot]in