ക്ലോസ്

സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ – മുല്ലക്കല്‍ ശാഖ

മുല്ലക്കല്‍, വൈ എം സി എ ക്കു സമീപം, ആലപ്പുഴ, 688001

ഇ-മെയില്‍ : sbimullakkal[at]sify[dot]com
ഫോണ്‍ : 04772260816