ക്ലോസ്

സി എച്ച് സി തണ്ണീര്‍മുക്കം

സി എച്ച് സി തണ്ണിര്‍മുക്കം ആലപ്പുഴ

ഇ-മെയില്‍ : motkmchc[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 0478-2584404
വിഭാഗം / തരം: ഹോസ്പിറ്റല്‍