ക്ലോസ്

സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ – സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ ശാഖ

ഇ-മെയില്‍ : sbicsalpy[at]sify[dot]com
ഫോണ്‍ : 2251835