ക്ലോസ്

യുണിയന്‍ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ -ആലപ്പുഴ ശാഖ

ആലപ്പുഴ ,സി.സി.എന്‍.ബി.റോഡ്‌ ,പി.ബി. നമ്പര്‍ 3834,688011

ഇ-മെയില്‍ : ubialp[at]sancharnet[dot]in
ഫോണ്‍ : 04772251539