ക്ലോസ്

പി എച്ച് സി ആലപ്പുഴ

പി എച്ച് സി ആലപ്പുഴ

ഇ-മെയില്‍ : mophcala2011[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 0479-2366699
വിഭാഗം / തരം: ഹോസ്പിറ്റല്‍