ക്ലോസ്

ഗാന്ധി സ്മാരക ഗ്രാമ സേവാകേന്ദ്രം[ ക്യു 98 / 60, ചേർത്തല]

ഗാന്ധി സ്മാരക ഗ്രാമസേവാകേന്ദ്രം എസ്.എല്‍ പുരം.പി.ഒ, ആലപ്പുഴ

ഇ-മെയില്‍ : gandhikendram50[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 9447086549
വിഭാഗം / തരം: കൃഷി,മൃഗസംരക്ഷണം,ഭിന്നശേഷി വിഭാഗം തുടങ്ങിയവ