ക്ലോസ്

സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ – ആലപ്പി മെയിന്‍ ശാഖ