രേഖകള്‍

രേഖകള്‍
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
03/09/2019-01 03/09/2019 കാണുക (185 KB)
ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ കഴിഞ്ഞവരുടെ ലിസ്റ്റ് – ചേർത്തല 03/09/2019 കാണുക (242 KB)
02/09/2019-02 02/09/2019 കാണുക (49 KB)
02/09/2019-01 02/09/2019 കാണുക (130 KB)
ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ കഴിഞ്ഞവരുടെ ലിസ്റ്റ്-ജി എച് എസ് ആയാപറമ്പ് 30/08/2019 കാണുക (36 KB)
ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ കഴിഞ്ഞവരുടെ ലിസ്റ്റ്-നടുവട്ടം വി എച് എസ് എസ് 30/08/2019 കാണുക (381 KB)
01/09/2019-02 01/09/2019 കാണുക (99 KB)
01/09/2019-01 01/09/2019 കാണുക (91 KB)
ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ കഴിഞ്ഞവരുടെ ലിസ്റ്റ് – പത്തിയൂർ 30/08/2019 കാണുക (245 KB)
ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ കഴിഞ്ഞവരുടെ ലിസ്റ്റ് – എൻ എസ് എസ് കരയോഗം പള്ളിപ്പാട് 30/08/2019 കാണുക (112 KB)