ക്ലോസ്

രേഖകള്‍

രേഖകൾ തരം തിരിച്ചു കാണുവാൻ

തരംതിരിക്കുക

രേഖകള്‍
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
05-01-2021-01 05/01/2021 കാണുക (134 KB)
04-01-2021-01 04/01/2021 കാണുക (262 KB)
01-01-2021-03 01/01/2021 കാണുക (213 KB)
01-01-2021-02 01/01/2021 കാണുക (334 KB)
01-01-2021-01 01/01/2021 കാണുക (369 KB)
മറ്റ് മാലിന്യ സംസ്കരണ സംരംഭങ്ങൾ 05/01/2021 കാണുക (2 MB)
ATREE യുടെ സംയുക്തതയിൽ നടത്തിയ മാലിന്യ നിർമാർജ്ജന സംരംഭങ്ങൾ 05/01/2021 കാണുക (637 KB)
വിവിധ സ്കൂളുകളിൽ നടത്തിയ പ രിസ്ഥിതി ബോധവത്കരണ ക്ലാസുകൾ 05/01/2021 കാണുക (1 MB)
ഇ – വേസ്റ്റ് ശേഖരണവും നിർമാർജ്ജനവും 05/01/2021 കാണുക (1 MB)
ബയോ മെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് നിർമാർജ്ജന സംരംഭങ്ങൾ 05/01/2021 കാണുക (375 KB)