ക്ലോസ്

താലൂക്കുകള്‍ (6)

താലൂക്കുകള്‍
നമ്പര്‍ താലൂക്ക് ഫോണ്‍ നമ്പര്‍
1 ചേര്‍ത്തല 0478 281 3103
2 അമ്പലപ്പുഴ 0477 225 3771
3 കുട്ടനാട് 0477 270 2221
4 കാര്‍ത്തികപ്പള്ളി 0479 241 2797
5 ചെങ്ങന്നൂര്‍ 0479 245 2334
6 മാവേലിക്കര 0479 230 2216