ക്ലോസ്

ഡയറക്ടറി

വകുപ്പുകളനുസരിച്ച് ഡയറക്ടറി തരംതിരിക്കുക

തരംതിരിക്കുക

അഗ്നിശമനസേന

ഉദ്യോഗപ്പേര് വിലാസം ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം മൊബൈല്‍ നം.
അഗ്നിശമന സേനഅഗ്നിശമന സേന ആലപ്പുഴ - 6880110477225121404772251214

ആരോഗ്യം

ഉദ്യോഗപ്പേര് വിലാസം ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം മൊബൈല്‍ നം.
മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍പി എച്ച് ലാബ്‌ , അമ്പലപ്പുഴ047722301289495800245
ക്ലാര്‍ക്ക്ഡി വി സി യുണിറ്റ് , ആലപ്പുഴ0477223081504772230815
ബയോളജിസ്റ്റ്ഡി വി സി യുണിറ്റ് , ആലപ്പുഴ047722308159497633725
ക്ലാര്‍ക്ക്പി എച്ച് സി , പള്ളിപ്പാട്0479240909604792409096
മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍പി എച്ച്‌ സി , പള്ളിപ്പാട്047924090969496815939
ക്ലാര്‍ക്ക്പി എച്ച്‌ സി , അമ്പലപ്പുഴ0477226653804772266538
മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍പി എച്ച്‌ സി , അമ്പലപ്പുഴ വടക്ക്047722665389447856372
മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍പി എച്ച്‌ സി , പുന്നപ്ര വടക്ക്047722822559447017298
ക്ലാര്‍ക്ക്പി എച്ച് സി , വീയപുരം0479231853304792318533
മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍പി എച്ച് സി , വീയപുരം047923185339526620920

ആര്‍.ടി.ഒ

ഉദ്യോഗപ്പേര് വിലാസം ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം മൊബൈല്‍ നം.
ജൂനിയര്‍ സുപ്രണ്ട്സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍,സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ പി ഒ,ആലപ്പുഴ 6880010477-22531609048353674
എ പി ഐ ഒ ക്ലാര്‍ക്ക്സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍,സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ പി ഒ,ആലപ്പുഴ 6880010477-22531609048353674

ആശുപത്രികള്‍

ഉദ്യോഗപ്പേര് വിലാസം ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം മൊബൈല്‍ നം.
മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍പി എച്ച് ലാബ്‌ , അമ്പലപ്പുഴ047722301289495800245
ക്ലാര്‍ക്ക്ഡി വി സി യുണിറ്റ് , ആലപ്പുഴ0477223081504772230815
ബയോളജിസ്റ്റ്ഡി വി സി യുണിറ്റ് , ആലപ്പുഴ047722308159497633725
ക്ലാര്‍ക്ക്പി എച്ച് സി , പള്ളിപ്പാട്0479240909604792409096
മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍പി എച്ച്‌ സി , പള്ളിപ്പാട്047924090969496815939
ക്ലാര്‍ക്ക്പി എച്ച്‌ സി , അമ്പലപ്പുഴ0477226653804772266538
മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍പി എച്ച്‌ സി , അമ്പലപ്പുഴ വടക്ക്047722665389447856372
മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍പി എച്ച്‌ സി , പുന്നപ്ര വടക്ക്047722822559447017298
ക്ലാര്‍ക്ക്പി എച്ച് സി , വീയപുരം0479231853304792318533
മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍പി എച്ച് സി , വീയപുരം047923185339526620920

കളക്ടറേറ്റ്

ഉദ്യോഗപ്പേര് വിലാസം ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം മൊബൈല്‍ നം.
ജില്ലാ എമര്‍ജന്‍സി ഒാപ്പറേഷന്‍ സെന്റര്‍ജില്ലാ എമര്‍ജന്‍സി ഒാപ്പറേഷന്‍ സെന്റര്‍,സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ ,ആലപ്പുഴ047722386308547610047
ജില്ലാ കളക്ടര്‍ , ആലപ്പുഴഒന്നാം നില, കളക്ട്രേറ്റ്‌, ആലപ്പുഴ -688001047722517209447129011
ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ (ജനറല്‍ & എ ഡി എം)ഒന്നാം നില, കളക്ട്രേറ്റ്‌ ആലപ്പുഴ854761004204772251549
ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ (ഡി എം)ആലപ്പുഴ85476100478547610047
ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (ആർ.ആർ)ഒന്നാം നില, കളക്ട്രേറ്റ്‌ ആലപ്പുഴ047722516758547610044
ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (LA)ഒന്നാം നില, കളക്ട്രേറ്റ്‌ ആലപ്പുഴ047722516758547610043
ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (എൽ.ആർ)ഒന്നാം നില, കളക്ട്രേറ്റ്‌ ആലപ്പുഴ22516758547010046
ഫിനാന്‍സ് ഒാഫീസര്‍ഒന്നാം നില, കളക്ട്രേറ്റ്‌ ആലപ്പുഴ047722523598547610052
ഹുസൂര്‍ ശിരസ്തദാര്‍ഒന്നാം നില, കളക്ട്രേറ്റ്‌ ആലപ്പുഴ047722525808547610051
സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് (ഇന്‍സ്പെക്ഷന്‍)ഒന്നാം നില,കളക്ട്രേറ്റ് ആലപ്പുഴ0477225167504772251675

കൃഷി വകുപ്പ്

ഉദ്യോഗപ്പേര് വിലാസം ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം മൊബൈല്‍ നം.
മണ്ണ് സംരക്ഷണ ഓഫീസര്‍മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ 2-ാം നില , ചേര്‍ത്തല (പി.ഒ) , ആലപ്പുഴ -688 52494474645899447464589
മണ്ണ്സംരക്ഷണ ഓഫീസര്‍2-)o നില, മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ ,ചേര്‍ത്തല പി.ഒ, , ആലപ്പുഴ -688 524047828211959497679426
മണ്ണ്സംരക്ഷണ ഓഫീസര്‍ഒന്നാം നില, മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ ,ചെങ്ങന്നൂര്‍ പി.ഒ, 689 121047924565528921651797
പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ അഗ്രിക്കള്‍ച്ചര്‍ ഓഫീസര്‍,ആലപ്പുഴ2-ാം നില കളക്ട്രേറ്റ് കെട്ടിടം ,സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍, ആലപ്പുഴ0477225140304772251403

കെഎസ്ഇബി

ഉദ്യോഗപ്പേര് വിലാസം ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം മൊബൈല്‍ നം.
കെസിഇബി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍ മാവേലിക്കര ഡിവിഷന്‍കെ എസ് ഇ ബി ലിമിറ്റഡ്, ട്രാന്‍സ്മിഷന്‍ ഡിവിഷന്‍, മാവേലിക്കര047828131749447226445
കെഎസ്ഇബി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ (സിവില്‍)ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, കെ എസ് ഇ ബി ലിമിറ്റഡ്, ട്രാന്‍സ്മിഷന്‍ സര്‍ക്കിള്‍, പവര്‍ ഹൌസ് കോമ്പൌണ്ട്, ആലപ്പുഴ -688007047722466399497089569

കേരള വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റി

ഉദ്യോഗപ്പേര് വിലാസം ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം മൊബൈല്‍ നം.
അസി. എക്സി. എഞ്ചിനീയര്‍കേരള ജലസേചന വകുപ്പ്, ഹെഡ് വര്‍ക്ക്‌ സബ് ഡിവിഷന്‍, തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി047828200918547638235
കേരള ജല സേചന വകുപ്പ്, അസി. എക്സി. എഞ്ചിനീയര്‍ഡബ്ലു.സ്.പി. സബ് ഡിവിഷന്‍, ഹരിപ്പാട്047924151708547638222
കേരള ജല സേചന വകുപ്പ്, അസി. എക്സി. എഞ്ചിനീയര്‍ഡബ്ലു .എസ്.പി. സബ് ഡിവിഷന്‍, മാവേലികര047923032648547638223
കേരള ജല സേചന വകുപ്പ്, അസി. എക്സിക്യൂട്ടീവ്‌.എഞ്ചിനീയര്‍പി.എച്ച്. സബ് ഡിവിഷന്‍, ചേര്‍ത്തല047828130128547638225
കേരള ജല സേചന വകുപ്പ് , അസി. എക്സി. എഞ്ചിനീയര്‍പി.എച്ച്. സബ് ഡിവിഷന്‍, ആലപ്പുഴ047722457808547638224
ജലസേചനം,ഹെഡ് ക്ലെര്‍ക്ക്അസിസ്റ്റന്റ്‌ എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയര്‍ കാര്യാലയം, ഇറിഗേഷന്‍ സബ് ഡിവിഷന്‍, മാവേലിക്കര, ആലപ്പുഴ047923430119447264088

കേരള സംസ്ഥാന വിദ്യൂച്ഛക്തി ബോര്‍ഡ്

ഉദ്യോഗപ്പേര് വിലാസം ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം മൊബൈല്‍ നം.
കെസിഇബി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍ മാവേലിക്കര ഡിവിഷന്‍കെ എസ് ഇ ബി ലിമിറ്റഡ്, ട്രാന്‍സ്മിഷന്‍ ഡിവിഷന്‍, മാവേലിക്കര047828131749447226445
കെഎസ്ഇബി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ മാവേലിക്കര ഡിവിഷന്‍കെ എസ് ഇ ബി ലിമിറ്റഡ്, ട്രാന്‍സ്മിഷന്‍ ഡിവിഷന്‍, മാവേലിക്കര047828131749446008285
കെഎസ്ഇബി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ (സിവില്‍)ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, കെ എസ് ഇ ബി ലിമിറ്റഡ്, ട്രാന്‍സ്മിഷന്‍ സര്‍ക്കിള്‍, പവര്‍ ഹൌസ് കോമ്പൌണ്ട്, ആലപ്പുഴ -688007047722466399497089569

കോര്‍പറേഷന്‍

ഉദ്യോഗപ്പേര് വിലാസം ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം മൊബൈല്‍ നം.
ജില്ല പിന്നോക്കവിഭാഗ വികസന കോർപ്പറേഷൻസൗമ്യ കോമ്പ്ലെക്സ്, വെള്ളകിണര്‍ ജംഗ്ഷന്‍ , സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ വാര്‍ഡ്‌, ആലപ്പുഴ 110477225412104772254121

ഗതാഗതം

ഉദ്യോഗപ്പേര് വിലാസം ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം മൊബൈല്‍ നം.
എ പി ഐ ഒ ക്ലാര്‍ക്ക്സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍,സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ പി ഒ,ആലപ്പുഴ 6880010477-22531609048353674
റീജിയണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫിസ്സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ , സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ പി . ഒ ., ആലപ്പുഴ . പിന്‍ : 68800122531608547639004
ജില്ലാ ട്രാന്‍സ്പോര്‍ട്ട് ഓഫീസര്‍കെ.എസ്.ആര്‍.ടി സി , ആലപ്പുഴ0477225151804772251518

ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി

ഉദ്യോഗപ്പേര് വിലാസം ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം മൊബൈല്‍ നം.
ജില്ലാ കളക്ടര്‍ , ആലപ്പുഴഒന്നാം നില, കളക്ട്രേറ്റ്‌, ആലപ്പുഴ -688001047722517209447129011

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്

ഉദ്യോഗപ്പേര് വിലാസം ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം മൊബൈല്‍ നം.
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്‌ ഓഫീസ്ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്‌ , കളക്ട്രേറ്റ് ,ആലപ്പുഴ0477225249604772252496

ട്രഷറി

ഉദ്യോഗപ്പേര് വിലാസം ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം മൊബൈല്‍ നം.
ജില്ല ട്രഷറി, ആലപ്പുഴസിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍, ആലപ്പുഴ-688001047722602429496000068

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍

ഉദ്യോഗപ്പേര് വിലാസം ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം മൊബൈല്‍ നം.
ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,തൈക്കാട്ടുശ്ശേരിബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസ്,തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി,പാണാവള്ളി-6885560478252301004782523010
ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,പട്ടണക്കാട്ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസ്,പട്ടണക്കാട്,പട്ടണക്കാട് പി.ഒ.,6885010478259224904782592249
ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,ആര്യാട്ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസ്,ആര്യാട് കലവൂര്‍, ആലപ്പുഴ -6885220479247204404792472044
ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,വെളിയനാട്ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസ്,വെളിയനാട്,രാമങ്കരി പി.ഒ.,6895900477270554204772705542
ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,ചമ്പക്കുളംബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,ചമ്പക്കുളം,തെക്കേകര-6885030477270229404772702294
ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,ഹരിപ്പാട്ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസ്,ഹരിപ്പാട്,മണ്ണാറശാല പി.ഒ.,6905500479286244504792862445
ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,ചെങ്ങന്നൂര്‍ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസ്, ചെങ്ങന്നൂര്‍, പുലിയൂര്‍ പി.ഒ. ആലപ്പുഴ - 6895100479246429804792464298
ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍, അമ്പലപ്പുഴബ്ലോക്ക്‌ ഡെവലപ്പ്മെന്റ് ഓഫീസ്, അമ്പലപ്പുഴ,സനാതനപുരം പി.ഒ ,6880030477226720504772267205
ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,ഭരണിക്കാവ്ബ്ലോക്ക്‌ ഡെവലപ്പ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ഭരണിക്കാവ്,ചാരുമൂട പി.ഒ,6905050479-23823518075054343
സെക്രട്ടറി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്‌ആലപ്പുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റി047722538368089234070

നാഷണല്‍ ഇന്‍ഫര്‍മാറ്റിക്സ്‌ സെന്റര്‍

ഉദ്യോഗപ്പേര് വിലാസം ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം മൊബൈല്‍ നം.
ജില്ലാ ഇന്‍ഫര്‍മറ്റിക്സ് ഓഫീസര്‍എന്‍.ഐ.സി. ജില്ലാ കേന്ദ്രം , ഒന്നാം നില, കളക്ട്രേറ്റ്, ആലപ്പുഴ - 688001047722520799446559585
അഡീഷണല്‍ ഇന്‍ഫര്‍മറ്റിക്സ് ഓഫീസര്‍എന്‍.ഐ.സി. ജില്ലാ കേന്ദ്രം , ഒന്നാം നില, കളക്ട്രേറ്റ്, ആലപ്പുഴ - 688001047722520799446917558

പി.ഡബ്ല്യു.ഡി

ഉദ്യോഗപ്പേര് വിലാസം ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം മൊബൈല്‍ നം.
പി ഡബ്ലു ഡി റെസ്റ്റ് ഹൗസ്, ആലപ്പുഴറീക്രീയേഷന്‍ ഗ്രൗണ്ട്, ബീച്ച് , ആലപ്പുഴ0477225344504772253445
എക്സിക്യുട്ടിവ് എഞ്ചിനീയര്‍, റോഡ്സ്പി ഡബ്ല്യുഡി റോഡ്‌ ഡിവിഷന്‍, കളക്ട്രേറ്റ് , ആലപ്പുഴ047722517898086395041

പോലീസ്

ഉദ്യോഗപ്പേര് വിലാസം ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം മൊബൈല്‍ നം.
ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി9497996982

ഫിനാന്‍സ്

ഉദ്യോഗപ്പേര് വിലാസം ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം മൊബൈല്‍ നം.
ഡെപ്യുടി ഡയറക്ടര്‍(നാഷണല്‍ സേവിംഗ്സ്)ഹൗസിംഗ് ബോര്‍ഡ്‌ ബില്‍ഡിംഗ്‌, ആലപ്പുഴ0477225169304772251693
ജില്ലാ ഇൻഷുറൻസ് ഓഫീസ്ജില്ലാ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് ഓഫീസ്, കോട്ടക്കല്‍ ആര്യ വൈദ്യശാല ബില്‍ഡിംഗ്‌, ആലപ്പുഴ047722444369496004863
നാഷണൽ സേവിംഗ്സ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം, നാഷണൽ സേവിംഗ്സ്, കളക്ടറേറ്റ് ഓഫീസ് ആലപ്പുഴ,0477225169304772251675
ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർഹൌസിംഗ് ബോർഡ് ബിൽഡിംഗ്, ആലപ്പുഴ0477225275304772252753

ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത്

ഉദ്യോഗപ്പേര് വിലാസം ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം മൊബൈല്‍ നം.
ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,തൈക്കാട്ടുശ്ശേരിബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസ്,തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി,പാണാവള്ളി-6885560478252301004782523010
ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,പട്ടണക്കാട്ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസ്,പട്ടണക്കാട്,പട്ടണക്കാട് പി.ഒ.,6885010478259224904782592249
ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,ആര്യാട്ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസ്,ആര്യാട് കലവൂര്‍, ആലപ്പുഴ -6885220479247204404792472044
ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,വെളിയനാട്ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസ്,വെളിയനാട്,രാമങ്കരി പി.ഒ.,6895900477270554204772705542
ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,ചമ്പക്കുളംബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,ചമ്പക്കുളം,തെക്കേകര-6885030477270229404772702294
ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,ഹരിപ്പാട്ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസ്,ഹരിപ്പാട്,മണ്ണാറശാല പി.ഒ.,6905500479286244504792862445
ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,ചെങ്ങന്നൂര്‍ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസ്, ചെങ്ങന്നൂര്‍, പുലിയൂര്‍ പി.ഒ. ആലപ്പുഴ - 6895100479246429804792464298
ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍, അമ്പലപ്പുഴബ്ലോക്ക്‌ ഡെവലപ്പ്മെന്റ് ഓഫീസ്, അമ്പലപ്പുഴ,സനാതനപുരം പി.ഒ ,6880030477226720504772267205
ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,ഭരണിക്കാവ്ബ്ലോക്ക്‌ ഡെവലപ്പ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ഭരണിക്കാവ്,ചാരുമൂട പി.ഒ,6905050479-23823518075054343
ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍, മുതുകുളംബ്ലോക്ക്‌ ഡെവലപ്പ്മെന്റ് ഓഫീസ്, മുതുകുളം, മുതുകുളം പി.ഒ,6905060479-24737190479-2473719

ഭക്ഷ്യ പൊതു വിതരണ വകുപ്പ്

ഉദ്യോഗപ്പേര് വിലാസം ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം മൊബൈല്‍ നം.
താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസര്‍ ചേര്‍ത്തലതാലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫിസ് , മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ ചേര്‍ത്തല - 6885320478-281305804782823058
താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസ്, അമ്പലപ്പുഴതാലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസ്,വെള്ളകിനെര്‍,ആലപ്പുഴ,68810394475960359447596035
താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസ് , കുട്ടനാട്താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസ്,മിനിസിവില്‍സ്റ്റേഷന്‍,മങ്കൊമ്പ്,കുട്ടനാട്,6885030477270235204772702352
താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസ്,കാര്‍ത്തികപ്പള്ളിതാലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസ്,NSS ബില്‍ഡിംഗ്‌,ഹരിപാട്,6905140479241275104792412751
താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസ്, ചെങ്ങന്നൂര്‍താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസ്, മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍,ചെങ്ങന്നൂര്‍,6291210479245227604792452276
താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസ് , മാവേലിക്കരതാലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസ്,മിനിസിവില്‍സ്റ്റേഷന്‍,പവര്‍ ഹൗസ് ജ്ഞ,മാവേലിക്കര,690101047923032319446012954
ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫീസർസപ്ലൈ ഓഫീസ്,സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ വാര്‍ഡ്‌,ആലപ്പുഴ04772251674

ഭാരത സര്‍ക്കാര്‍

ഉദ്യോഗപ്പേര് വിലാസം ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം മൊബൈല്‍ നം.
റെയില്‍വേ വിവരങ്ങള്‍റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷന്‍ , ആലപ്പുഴ 68801204772253965
അഡീഷണല്‍ ഇന്‍ഫര്‍മറ്റിക്സ് ഓഫീസര്‍എന്‍.ഐ.സി. ജില്ലാ കേന്ദ്രം , ഒന്നാം നില, കളക്ട്രേറ്റ്, ആലപ്പുഴ - 688001047722520799446917558

ഭാരതീയ റെയില്‍വേ

ഉദ്യോഗപ്പേര് വിലാസം ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം മൊബൈല്‍ നം.
റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷന്‍ അന്വേഷണ വിഭാഗംകുന്നുംപുറം,ആലപ്പുഴ 688012225366504772253665
റെയില്‍വേ വിവരങ്ങള്‍റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷന്‍ , ആലപ്പുഴ 68801204772253965

മറ്റുള്ളവ

ഉദ്യോഗപ്പേര് വിലാസം ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം മൊബൈല്‍ നം.
ഹെഡ് ക്ലാര്‍ക്ക്മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍, ചേര്‍ത്തല0478-28216168281461295
ജലസേചനം,ഹെഡ് ക്ലെര്‍ക്ക്അസിസ്റ്റന്റ്‌ എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയര്‍ കാര്യാലയം, ഇറിഗേഷന്‍ സബ് ഡിവിഷന്‍, മാവേലിക്കര, ആലപ്പുഴ047923430119447264088
അസിസ്റ്റന്റ്‌ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍മാവേലിക്കരയിലെ ജലസേചന സബ് ഡിവിഷനിലെ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ഓഫീസ്047923430119447726830
ജില്ലാ സൈനിക് ബോര്‍ഡ്‌ജില്ലാ സൈനിക ക്ഷേമനിധി ഓഫീസ്,ആറാട്ടുവഴി, ആലപ്പുഴ6880070477224567304772245673
ടെക്നിക്കല്‍ കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍കളക്ട്രേറ്റ് , ആലപ്പുഴ0477225169304772251693
സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽസ്പോര്‍ട്സ് കൌണ്‍സില്‍,മുനിസിപ്പല്‍ ഷോപ്പിംഗ്‌ കോമ്പ്ലെക്സ്, താതംപല്ലി പി ഒ,ആലപ്പുഴ0477-225309004772253090
സായി., വാട്ടര്‍ സ്പോര്‍ട്സ് സെന്റര്‍റിസോര്‍ട്ട് റോഡ്‌,പുന്നമട,ആര്യാട് സൗത്ത്,ആലപ്പുഴ0477226032804772260328
പബ്ലിക്‌ സര്‍വീസ് കമ്മീഷന്‍,ആലപ്പുഴആലിശ്ശേരി റോഡ്‌, കളക്ട്രേട്ടിന് സമീപം, ആലപ്പുഴ-6880120477224413404772244134
മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോര്‍ഡ്‌എ.എം.സി./എക്സ് /501, തത്തംപള്ളി പി ഒ,6880130477-22353849447975716
ഇലക്ട്രിക്കല്‍ ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ഇലക്ട്രിക്കല്‍ ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍, തിരുമല ദേവസ്വം ബില്‍ഡിംഗ്, ടൌണ്‍ ഹാളിന് എതിര്‍വശം ,ആലപ്പുഴ0477225222904772252229

മൃഗസംരക്ഷണവകുപ്പ്

ഉദ്യോഗപ്പേര് വിലാസം ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം മൊബൈല്‍ നം.
ജില്ലാ വെറ്റിനറി ഹോസ്പിറ്റൽബോട്ട് ജെട്ടി, ആലപ്പുഴ0477225228504772252285

മെഡിക്കല്‍കോളേജ് ആശുപത്രി

ഉദ്യോഗപ്പേര് വിലാസം ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം മൊബൈല്‍ നം.
സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കല്‍ കോളേജ്ആലപ്പുഴ047722514439447008161
സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രിമെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രി ആലപ്പുഴ047722514439447008161

രജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പ്

ഉദ്യോഗപ്പേര് വിലാസം ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം മൊബൈല്‍ നം.
സബ് രജിസ്ട്രാർ, പുത്തനമ്പലംവരണം പി.ഒ, ആലപ്പുഴ -6885510478-25840010478-2584001
സബ് രജിസ്ട്രാർ, പുളിങ്കുന്ന്മങ്കൊമ്പ് തെകെക്കര പി.ഒ., ആലപ്പുഴ -6901070477-27077460477-2707746
സബ് രജിസ്ട്രാർ, പട്ടണക്കാട്പട്ടണക്കാട് പി.ഒ, ആലപ്പുഴ -6885310478-25242810478-2524281
സബ് രജിസ്ട്രാർ, പാനാവള്ളിപൂച്ചക്കൽ പി.ഒ., ആലപ്പുഴ -6805520478-25242810478-2524281
സബ് രജിസ്ട്രാർ, നൂറനാട്നൂറനാട് പി.ഒ., ആലപ്പുഴ - 6905040479-23869100479-2386910
സബ് രജിസ്ട്രാർ, മാവേലിക്കരമാവേലിക്കര പി.ഒ, ആലപ്പുഴ -690101-6901010479-26169340479-2616934
സബ് രജിസ്ട്രാർ, മാരാരിക്കുളംആലപ്പുഴ, കലവൂർ പി.ഒ- 6885220478-28639900478-2863990
സബ് രജിസ്ട്രാർ, മാന്നാർഎരമതുര്‍ പി.ഒ., ആലപ്പുഴ - 6896220479-23100110479-2310011
സബ് രജിസ്ട്രാർ, കുത്തിയതോട്തുറവൂർ പി.ഒ, ആലപ്പുഴ -6885320478-25600390478-2560039
സബ് രജിസ്ട്രാർ, കീരിക്കാട്കീരിക്കാട് P.O.- 6906780479-24348750479-2434875

റവന്യൂ വകുപ്പ്

ഉദ്യോഗപ്പേര് വിലാസം ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം മൊബൈല്‍ നം.
വെബ്‌ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ മാനേജര്‍കളക്ടറേറ്റ് ആലപ്പുഴ94004829689400482968
ഐ.ടി നോഡൽ ഓഫീസർ / ജില്ലാ ഐടി കോർഡിനേറ്റർഐടി സെൽ, കളക്ടറേറ്റ് ആലപ്പുഴ കേരളം – 68800198479224929847922492
ജില്ലാ എമര്‍ജന്‍സി ഒാപ്പറേഷന്‍ സെന്റര്‍ജില്ലാ എമര്‍ജന്‍സി ഒാപ്പറേഷന്‍ സെന്റര്‍,സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ ,ആലപ്പുഴ047722386308547610047
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ ഒാഫ് സര്‍വ്വേ(ചെങ്ങന്നൂര്‍)ചെങ്ങന്നൂര്‍,ആലപ്പുഴ0479245155404792451554
സ്പെ.തഹസില്‍ദാര്‍ എല്‍ എ(എന്‍.എച്ച്) ചേര്‍ത്തലചേര്‍ത്തല ,ആലപ്പുഴ0478282320304782823203
ജില്ലാ ഗവ. പ്ലീഡര്‍ ഒാഫീസ് ആലപ്പുഴആലപ്പുഴ0477225328304772253283
ഇലക്ഷന്‍ ചേര്‍ത്തലആലപ്പുഴ0478282030404782820304
തഹസില്‍ദാര്‍( ഭൂരേഖ) അമ്പലപ്പുഴതാലുക്ക് ഓഫീസ്, കിടങ്ങാപ്പരംബ്, ആലപ്പുഴ047722537718547612101
ജില്ലാ കളക്ടര്‍ , ആലപ്പുഴഒന്നാം നില, കളക്ട്രേറ്റ്‌, ആലപ്പുഴ -688001047722517209447129011
ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ (ജനറല്‍ & എ ഡി എം)ഒന്നാം നില, കളക്ട്രേറ്റ്‌ ആലപ്പുഴ854761004204772251549

വിദ്യാഭ്യാസം

ഉദ്യോഗപ്പേര് വിലാസം ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം മൊബൈല്‍ നം.
വിദ്യാഭ്യാസ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർസിവില്‍ സ്റ്റേഷന് സമീപം , ആലപ്പുഴ225290804772252908

വിദ്യുച്ഛക്തി

ഉദ്യോഗപ്പേര് വിലാസം ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം മൊബൈല്‍ നം.
കെസിഇബി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍ മാവേലിക്കര ഡിവിഷന്‍കെ എസ് ഇ ബി ലിമിറ്റഡ്, ട്രാന്‍സ്മിഷന്‍ ഡിവിഷന്‍, മാവേലിക്കര047828131749447226445
കെഎസ്ഇബി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ മാവേലിക്കര ഡിവിഷന്‍കെ എസ് ഇ ബി ലിമിറ്റഡ്, ട്രാന്‍സ്മിഷന്‍ ഡിവിഷന്‍, മാവേലിക്കര047828131749446008285
കെഎസ്ഇബി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ (സിവില്‍)ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, കെ എസ് ഇ ബി ലിമിറ്റഡ്, ട്രാന്‍സ്മിഷന്‍ സര്‍ക്കിള്‍, പവര്‍ ഹൌസ് കോമ്പൌണ്ട്, ആലപ്പുഴ -688007047722466399497089569
ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയര്‍ (ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സര്‍ക്കിള്‍)പവര്‍ ഹൗസ് റോഡ്‌, തോന്ടംകുളങ്ങര, തതംപള്ളി,ആലപ്പുഴ047722466399446008359
ഇലക്ട്രിക്കല്‍ ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ഇലക്ട്രിക്കല്‍ ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍, തിരുമല ദേവസ്വം ബില്‍ഡിംഗ്, ടൌണ്‍ ഹാളിന് എതിര്‍വശം ,ആലപ്പുഴ0477225222904772252229

വിനോദം

ഉദ്യോഗപ്പേര് വിലാസം ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം മൊബൈല്‍ നം.
സര്‍ക്കാര്‍ അതിഥി മന്ദിരം, ആലപ്പുഴജില്ലാ ടൂറിസം പ്രമോഷൻ കൗൺസിൽ, ബോട്ട് ജെട്ടി റോഡ്‌, കെ എസ് ആര്‍ ടി സി ബസ് സ്റ്റേഷന് സമീപം, ആലപ്പുഴ -110477226072291-477-2251796

സംസ്ഥാന ജലഗതാഗതവകുപ്പ്

ഉദ്യോഗപ്പേര് വിലാസം ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം മൊബൈല്‍ നം.
ഇ. ഗവ്. കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍, സംസ്ഥാന ജലഗതാഗത വകുപ്പ്ഡോക്ക് ആന്‍ഡ്‌ റിപ്പയര്‍ വിഭാഗം , സംസ്ഥാന ജലഗതാഗത വകുപ്പ് ആലപ്പുഴ9946335544
വര്‍ക്ക്സ് മാനേജര്‍ഡോക്ക് ആന്‍ഡ്‌ റിപ്പയര്‍ വിഭാഗം ; സംസ്ഥാന ജലഗതാഗതവകുപ്പ് ആലപ്പുഴ047722522139400050323

സാമുഹ്യ-നീതി

ഉദ്യോഗപ്പേര് വിലാസം ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം മൊബൈല്‍ നം.
ജില്ലാ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ ഓഫീസർബില്‍ഡിംഗ്‌ ഓഫ് ഫെടെററേന്‍ ഓഫ് ബളിയിന്റ്,ജെനറല്‍ ഹോസ്പിറ്റല്‍ റോഡ്‌ ആലപ്പുഴ0477225387004772253870

സിവില്‍ ജുഡീഷ്യറി

ഉദ്യോഗപ്പേര് വിലാസം ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം മൊബൈല്‍ നം.
ജില്ലാ ജഡ്ജ്ജില്ലാ കോടതി, ആലപ്പുഴ047722624969447436400
പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ മുന്‍സിഫ്‌ (നോഡൽ ഓഫീസർ)ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് ,ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് സെഷന്‍ കോര്‍ട്ട്, ആലപ്പുഴ047722624969447209848
ശിരസ്തദാര്‍ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് & സെഷന്‍ കോര്‍ട്ട്, ആലപ്പുഴ047722624969496179052
എം.എ.സി.ടിജില്ല കോടതി കോംപ്ലക്സ്‌ , ആലപ്പുഴ0477224518204772245182