ക്ലോസ്

ഡയറക്ടറി

വകുപ്പുകളനുസരിച്ച് ഡയറക്ടറി തരംതിരിക്കുക

തരംതിരിക്കുക

അഗ്നിശമനസേന

ഉദ്യോഗപ്പേര് വിലാസം ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം മൊബൈല്‍ നം.
അഗ്നിശമന സേനഅഗ്നിശമന സേന ആലപ്പുഴ - 6880110477225121404772251214

ആരോഗ്യം

ഉദ്യോഗപ്പേര് വിലാസം ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം മൊബൈല്‍ നം.
മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍പി എച്ച് ലാബ്‌ , അമ്പലപ്പുഴ047722301289495800245
ക്ലാര്‍ക്ക്ഡി വി സി യുണിറ്റ് , ആലപ്പുഴ0477223081504772230815
ബയോളജിസ്റ്റ്ഡി വി സി യുണിറ്റ് , ആലപ്പുഴ047722308159497633725
ക്ലാര്‍ക്ക്പി എച്ച് സി , പള്ളിപ്പാട്0479240909604792409096
മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍പി എച്ച്‌ സി , പള്ളിപ്പാട്047924090969496815939
ക്ലാര്‍ക്ക്പി എച്ച്‌ സി , അമ്പലപ്പുഴ0477226653804772266538
മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍പി എച്ച്‌ സി , അമ്പലപ്പുഴ വടക്ക്047722665389447856372
മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍പി എച്ച്‌ സി , പുന്നപ്ര വടക്ക്047722822559447017298
ക്ലാര്‍ക്ക്പി എച്ച് സി , വീയപുരം0479231853304792318533
മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍പി എച്ച് സി , വീയപുരം047923185339526620920

ആര്‍.ടി.ഒ

ഉദ്യോഗപ്പേര് വിലാസം ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം മൊബൈല്‍ നം.
ജൂനിയര്‍ സുപ്രണ്ട്സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍,സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ പി ഒ,ആലപ്പുഴ 6880010477-22531609048353674
എ പി ഐ ഒ ക്ലാര്‍ക്ക്സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍,സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ പി ഒ,ആലപ്പുഴ 6880010477-22531609048353674

ആശുപത്രികള്‍

ഉദ്യോഗപ്പേര് വിലാസം ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം മൊബൈല്‍ നം.
മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍പി എച്ച് ലാബ്‌ , അമ്പലപ്പുഴ047722301289495800245
ക്ലാര്‍ക്ക്ഡി വി സി യുണിറ്റ് , ആലപ്പുഴ0477223081504772230815
ബയോളജിസ്റ്റ്ഡി വി സി യുണിറ്റ് , ആലപ്പുഴ047722308159497633725
ക്ലാര്‍ക്ക്പി എച്ച് സി , പള്ളിപ്പാട്0479240909604792409096
മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍പി എച്ച്‌ സി , പള്ളിപ്പാട്047924090969496815939
ക്ലാര്‍ക്ക്പി എച്ച്‌ സി , അമ്പലപ്പുഴ0477226653804772266538
മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍പി എച്ച്‌ സി , അമ്പലപ്പുഴ വടക്ക്047722665389447856372
മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍പി എച്ച്‌ സി , പുന്നപ്ര വടക്ക്047722822559447017298
ക്ലാര്‍ക്ക്പി എച്ച് സി , വീയപുരം0479231853304792318533
മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍പി എച്ച് സി , വീയപുരം047923185339526620920

കളക്ടറേറ്റ്

ഉദ്യോഗപ്പേര് വിലാസം ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം മൊബൈല്‍ നം.
ജില്ലാ എമര്‍ജന്‍സി ഒാപ്പറേഷന്‍ സെന്റര്‍ജില്ലാ എമര്‍ജന്‍സി ഒാപ്പറേഷന്‍ സെന്റര്‍,സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ ,ആലപ്പുഴ047722386308547610047
ജില്ലാ കളക്ടര്‍ , ആലപ്പുഴഒന്നാം നില, കളക്ട്രേറ്റ്‌, ആലപ്പുഴ -688001047722517209447129011
ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ (ജനറല്‍ & എ ഡി എം)ഒന്നാം നില, കളക്ട്രേറ്റ്‌ ആലപ്പുഴ854761004204772251549
ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ (ഡി എം)ആലപ്പുഴ85476100478547610047
ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (ആർ.ആർ)ഒന്നാം നില, കളക്ട്രേറ്റ്‌ ആലപ്പുഴ047722516758547610044
ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (LA)ഒന്നാം നില, കളക്ട്രേറ്റ്‌ ആലപ്പുഴ047722516758547610043
ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (എൽ.ആർ)ഒന്നാം നില, കളക്ട്രേറ്റ്‌ ആലപ്പുഴ22516758547010046
ഫിനാന്‍സ് ഒാഫീസര്‍ഒന്നാം നില, കളക്ട്രേറ്റ്‌ ആലപ്പുഴ047722523598547610052
ഹുസൂര്‍ ശിരസ്തദാര്‍ഒന്നാം നില, കളക്ട്രേറ്റ്‌ ആലപ്പുഴ047722525808547610051
സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് (ഇന്‍സ്പെക്ഷന്‍)ഒന്നാം നില,കളക്ട്രേറ്റ് ആലപ്പുഴ0477225167504772251675

കൃഷി വകുപ്പ്

ഉദ്യോഗപ്പേര് വിലാസം ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം മൊബൈല്‍ നം.
മണ്ണ് സംരക്ഷണ ഓഫീസര്‍മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ 2-ാം നില , ചേര്‍ത്തല (പി.ഒ) , ആലപ്പുഴ -688 52494474645899447464589
മണ്ണ്സംരക്ഷണ ഓഫീസര്‍2-)o നില, മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ ,ചേര്‍ത്തല പി.ഒ, , ആലപ്പുഴ -688 524047828211959497679426
മണ്ണ്സംരക്ഷണ ഓഫീസര്‍ഒന്നാം നില, മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ ,ചെങ്ങന്നൂര്‍ പി.ഒ, 689 121047924565528921651797
പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ അഗ്രിക്കള്‍ച്ചര്‍ ഓഫീസര്‍,ആലപ്പുഴ2-ാം നില കളക്ട്രേറ്റ് കെട്ടിടം ,സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍, ആലപ്പുഴ0477225140304772251403

കെഎസ്ഇബി

ഉദ്യോഗപ്പേര് വിലാസം ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം മൊബൈല്‍ നം.
കെസിഇബി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍ മാവേലിക്കര ഡിവിഷന്‍കെ എസ് ഇ ബി ലിമിറ്റഡ്, ട്രാന്‍സ്മിഷന്‍ ഡിവിഷന്‍, മാവേലിക്കര047828131749447226445

കേരള വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റി

ഉദ്യോഗപ്പേര് വിലാസം ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം മൊബൈല്‍ നം.
അസി. എക്സി. എഞ്ചിനീയര്‍കേരള ജലസേചന വകുപ്പ്, ഹെഡ് വര്‍ക്ക്‌ സബ് ഡിവിഷന്‍, തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി047828200918547638235
കേരള ജല സേചന വകുപ്പ്, അസി. എക്സി. എഞ്ചിനീയര്‍ഡബ്ലു.സ്.പി. സബ് ഡിവിഷന്‍, ഹരിപ്പാട്047924151708547638222
കേരള ജല സേചന വകുപ്പ്, അസി. എക്സി. എഞ്ചിനീയര്‍ഡബ്ലു .എസ്.പി. സബ് ഡിവിഷന്‍, മാവേലികര047923032648547638223
കേരള ജല സേചന വകുപ്പ്, അസി. എക്സിക്യൂട്ടീവ്‌.എഞ്ചിനീയര്‍പി.എച്ച്. സബ് ഡിവിഷന്‍, ചേര്‍ത്തല047828130128547638225
കേരള ജല സേചന വകുപ്പ് , അസി. എക്സി. എഞ്ചിനീയര്‍പി.എച്ച്. സബ് ഡിവിഷന്‍, ആലപ്പുഴ047722457808547638224
ജലസേചനം,ഹെഡ് ക്ലെര്‍ക്ക്അസിസ്റ്റന്റ്‌ എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയര്‍ കാര്യാലയം, ഇറിഗേഷന്‍ സബ് ഡിവിഷന്‍, മാവേലിക്കര, ആലപ്പുഴ047923430119447264088

കേരള സംസ്ഥാന വിദ്യൂച്ഛക്തി ബോര്‍ഡ്

ഉദ്യോഗപ്പേര് വിലാസം ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം മൊബൈല്‍ നം.
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ഇലട്രിക്കല്‍ ഡിവിഷന്‍, ചെങ്ങന്നൂര്‍9446008287
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ഇലട്രിക്കല്‍ ഡിവിഷന്‍, മാവേലിക്കര9446008286
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ഇലട്രിക്കല്‍ ഡിവിഷന്‍, ഹരിപ്പാട്9496012212
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ഇലട്രിക്കല്‍ ഡിവിഷന്‍, ആലപ്പുഴ
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ഇലട്രിക്കല്‍ ഡിവിഷന്‍, ചേര്‍ത്തല9446008285
കെസിഇബി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍ മാവേലിക്കര ഡിവിഷന്‍കെ എസ് ഇ ബി ലിമിറ്റഡ്, ട്രാന്‍സ്മിഷന്‍ ഡിവിഷന്‍, മാവേലിക്കര047828131749447226445
കെഎസ്ഇബി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ മാവേലിക്കര ഡിവിഷന്‍കെ എസ് ഇ ബി ലിമിറ്റഡ്, ട്രാന്‍സ്മിഷന്‍ ഡിവിഷന്‍, മാവേലിക്കര047828131749446008285
കെഎസ്ഇബി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ (സിവില്‍)ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, കെ എസ് ഇ ബി ലിമിറ്റഡ്, ട്രാന്‍സ്മിഷന്‍ സര്‍ക്കിള്‍, പവര്‍ ഹൌസ് കോമ്പൌണ്ട്, ആലപ്പുഴ -68800704772246639

കോര്‍പറേഷന്‍

ഉദ്യോഗപ്പേര് വിലാസം ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം മൊബൈല്‍ നം.
ജില്ല പിന്നോക്കവിഭാഗ വികസന കോർപ്പറേഷൻസൗമ്യ കോമ്പ്ലെക്സ്, വെള്ളകിണര്‍ ജംഗ്ഷന്‍ , സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ വാര്‍ഡ്‌, ആലപ്പുഴ 110477225412104772254121

ഗതാഗതം

ഉദ്യോഗപ്പേര് വിലാസം ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം മൊബൈല്‍ നം.
എ പി ഐ ഒ ക്ലാര്‍ക്ക്സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍,സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ പി ഒ,ആലപ്പുഴ 6880010477-22531609048353674
റീജിയണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫിസ്സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ , സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ പി . ഒ ., ആലപ്പുഴ . പിന്‍ : 68800122531608547639004
ജില്ലാ ട്രാന്‍സ്പോര്‍ട്ട് ഓഫീസര്‍കെ.എസ്.ആര്‍.ടി സി , ആലപ്പുഴ0477225151804772251518

ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി

ഉദ്യോഗപ്പേര് വിലാസം ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം മൊബൈല്‍ നം.
ജില്ലാ കളക്ടര്‍ , ആലപ്പുഴഒന്നാം നില, കളക്ട്രേറ്റ്‌, ആലപ്പുഴ -688001047722517209447129011

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്

ഉദ്യോഗപ്പേര് വിലാസം ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം മൊബൈല്‍ നം.
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്‌ ഓഫീസ്ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്‌ , കളക്ട്രേറ്റ് ,ആലപ്പുഴ0477225249604772252496

ട്രഷറി

ഉദ്യോഗപ്പേര് വിലാസം ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം മൊബൈല്‍ നം.
ജില്ല ട്രഷറി, ആലപ്പുഴസിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍, ആലപ്പുഴ-688001047722602429496000068

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍

ഉദ്യോഗപ്പേര് വിലാസം ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം മൊബൈല്‍ നം.
ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,തൈക്കാട്ടുശ്ശേരിബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസ്,തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി,പാണാവള്ളി-6885560478252301004782523010
ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,പട്ടണക്കാട്ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസ്,പട്ടണക്കാട്,പട്ടണക്കാട് പി.ഒ.,6885010478259224904782592249
ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,ആര്യാട്ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസ്,ആര്യാട് കലവൂര്‍, ആലപ്പുഴ -6885220479247204404792472044
ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,വെളിയനാട്ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസ്,വെളിയനാട്,രാമങ്കരി പി.ഒ.,6895900477270554204772705542
ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,ചമ്പക്കുളംബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,ചമ്പക്കുളം,തെക്കേകര-6885030477270229404772702294
ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,ഹരിപ്പാട്ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസ്,ഹരിപ്പാട്,മണ്ണാറശാല പി.ഒ.,6905500479286244504792862445
ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,ചെങ്ങന്നൂര്‍ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസ്, ചെങ്ങന്നൂര്‍, പുലിയൂര്‍ പി.ഒ. ആലപ്പുഴ - 6895100479246429804792464298
ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍, അമ്പലപ്പുഴബ്ലോക്ക്‌ ഡെവലപ്പ്മെന്റ് ഓഫീസ്, അമ്പലപ്പുഴ,സനാതനപുരം പി.ഒ ,6880030477226720504772267205
ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,ഭരണിക്കാവ്ബ്ലോക്ക്‌ ഡെവലപ്പ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ഭരണിക്കാവ്,ചാരുമൂട പി.ഒ,6905050479-23823518075054343
സെക്രട്ടറി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്‌ആലപ്പുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റി047722538368089234070

നാഷണല്‍ ഇന്‍ഫര്‍മാറ്റിക്സ്‌ സെന്റര്‍

ഉദ്യോഗപ്പേര് വിലാസം ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം മൊബൈല്‍ നം.
ജില്ലാ ഇന്‍ഫോര്‍മാറ്റിക്സ് അധികാരിനാഷണല്‍ ഇന്‍ഫോര്‍മാറ്റിക്സ് സെന്‍റെര്‍ , ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോര്‍ , കളക്ടറേറ്റ് , ആലപ്പുഴ - 688001047722520799446551550
ജില്ലാ ഇന്‍ഫര്‍മറ്റിക്സ് ഓഫീസര്‍എന്‍.ഐ.സി. ജില്ലാ കേന്ദ്രം , ഒന്നാം നില, കളക്ട്രേറ്റ്, ആലപ്പുഴ - 688001047722520799446559585
അഡീഷണല്‍ ഇന്‍ഫര്‍മറ്റിക്സ് ഓഫീസര്‍എന്‍.ഐ.സി. ജില്ലാ കേന്ദ്രം , ഒന്നാം നില, കളക്ട്രേറ്റ്, ആലപ്പുഴ - 688001047722520799446917558

പി.ഡബ്ല്യു.ഡി

ഉദ്യോഗപ്പേര് വിലാസം ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം മൊബൈല്‍ നം.
പി ഡബ്ലു ഡി റെസ്റ്റ് ഹൗസ്, ആലപ്പുഴറീക്രീയേഷന്‍ ഗ്രൗണ്ട്, ബീച്ച് , ആലപ്പുഴ0477225344504772253445
എക്സിക്യുട്ടിവ് എഞ്ചിനീയര്‍, റോഡ്സ്പി ഡബ്ല്യുഡി റോഡ്‌ ഡിവിഷന്‍, കളക്ട്രേറ്റ് , ആലപ്പുഴ047722517898086395041

പോലീസ്

ഉദ്യോഗപ്പേര് വിലാസം ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം മൊബൈല്‍ നം.
ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി9497996982

ഫിനാന്‍സ്

ഉദ്യോഗപ്പേര് വിലാസം ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം മൊബൈല്‍ നം.
ഡെപ്യുടി ഡയറക്ടര്‍(നാഷണല്‍ സേവിംഗ്സ്)ഹൗസിംഗ് ബോര്‍ഡ്‌ ബില്‍ഡിംഗ്‌, ആലപ്പുഴ0477225169304772251693
ജില്ലാ ഇൻഷുറൻസ് ഓഫീസ്ജില്ലാ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് ഓഫീസ്, കോട്ടക്കല്‍ ആര്യ വൈദ്യശാല ബില്‍ഡിംഗ്‌, ആലപ്പുഴ047722444369496004863
നാഷണൽ സേവിംഗ്സ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം, നാഷണൽ സേവിംഗ്സ്, കളക്ടറേറ്റ് ഓഫീസ് ആലപ്പുഴ,0477225169304772251675
ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർഹൌസിംഗ് ബോർഡ് ബിൽഡിംഗ്, ആലപ്പുഴ0477225275304772252753

ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത്

ഉദ്യോഗപ്പേര് വിലാസം ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം മൊബൈല്‍ നം.
ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,തൈക്കാട്ടുശ്ശേരിബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസ്,തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി,പാണാവള്ളി-6885560478252301004782523010
ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,പട്ടണക്കാട്ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസ്,പട്ടണക്കാട്,പട്ടണക്കാട് പി.ഒ.,6885010478259224904782592249
ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,ആര്യാട്ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസ്,ആര്യാട് കലവൂര്‍, ആലപ്പുഴ -6885220479247204404792472044
ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,വെളിയനാട്ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസ്,വെളിയനാട്,രാമങ്കരി പി.ഒ.,6895900477270554204772705542
ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,ചമ്പക്കുളംബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,ചമ്പക്കുളം,തെക്കേകര-6885030477270229404772702294
ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,ഹരിപ്പാട്ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസ്,ഹരിപ്പാട്,മണ്ണാറശാല പി.ഒ.,6905500479286244504792862445
ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,ചെങ്ങന്നൂര്‍ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസ്, ചെങ്ങന്നൂര്‍, പുലിയൂര്‍ പി.ഒ. ആലപ്പുഴ - 6895100479246429804792464298
ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍, അമ്പലപ്പുഴബ്ലോക്ക്‌ ഡെവലപ്പ്മെന്റ് ഓഫീസ്, അമ്പലപ്പുഴ,സനാതനപുരം പി.ഒ ,6880030477226720504772267205
ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,ഭരണിക്കാവ്ബ്ലോക്ക്‌ ഡെവലപ്പ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ഭരണിക്കാവ്,ചാരുമൂട പി.ഒ,6905050479-23823518075054343
ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍, മുതുകുളംബ്ലോക്ക്‌ ഡെവലപ്പ്മെന്റ് ഓഫീസ്, മുതുകുളം, മുതുകുളം പി.ഒ,6905060479-24737190479-2473719

ഭക്ഷ്യ പൊതു വിതരണ വകുപ്പ്

ഉദ്യോഗപ്പേര് വിലാസം ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം മൊബൈല്‍ നം.
താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസര്‍ ചേര്‍ത്തലതാലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫിസ് , മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ ചേര്‍ത്തല - 6885320478-281305804782823058
താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസ്, അമ്പലപ്പുഴതാലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസ്,വെള്ളകിനെര്‍,ആലപ്പുഴ,68810394475960359447596035
താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസ് , കുട്ടനാട്താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസ്,മിനിസിവില്‍സ്റ്റേഷന്‍,മങ്കൊമ്പ്,കുട്ടനാട്,6885030477270235204772702352
താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസ്,കാര്‍ത്തികപ്പള്ളിതാലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസ്,NSS ബില്‍ഡിംഗ്‌,ഹരിപാട്,6905140479241275104792412751
താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസ്, ചെങ്ങന്നൂര്‍താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസ്, മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍,ചെങ്ങന്നൂര്‍,6291210479245227604792452276
താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസ് , മാവേലിക്കരതാലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസ്,മിനിസിവില്‍സ്റ്റേഷന്‍,പവര്‍ ഹൗസ് ജ്ഞ,മാവേലിക്കര,690101047923032319446012954
ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫീസർസപ്ലൈ ഓഫീസ്,സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ വാര്‍ഡ്‌,ആലപ്പുഴ04772251674

ഭാരത സര്‍ക്കാര്‍

ഉദ്യോഗപ്പേര് വിലാസം ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം മൊബൈല്‍ നം.
ജില്ലാ ഇന്‍ഫോര്‍മാറ്റിക്സ് അധികാരിനാഷണല്‍ ഇന്‍ഫോര്‍മാറ്റിക്സ് സെന്‍റെര്‍ , ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോര്‍ , കളക്ടറേറ്റ് , ആലപ്പുഴ - 688001047722520799446551550
റെയില്‍വേ വിവരങ്ങള്‍റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷന്‍ , ആലപ്പുഴ 68801204772253965
അഡീഷണല്‍ ഇന്‍ഫര്‍മറ്റിക്സ് ഓഫീസര്‍എന്‍.ഐ.സി. ജില്ലാ കേന്ദ്രം , ഒന്നാം നില, കളക്ട്രേറ്റ്, ആലപ്പുഴ - 688001047722520799446917558

ഭാരതീയ റെയില്‍വേ

ഉദ്യോഗപ്പേര് വിലാസം ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം മൊബൈല്‍ നം.
റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷന്‍ അന്വേഷണ വിഭാഗംകുന്നുംപുറം,ആലപ്പുഴ 688012225366504772253665
റെയില്‍വേ വിവരങ്ങള്‍റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷന്‍ , ആലപ്പുഴ 68801204772253965

മറ്റുള്ളവ

ഉദ്യോഗപ്പേര് വിലാസം ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം മൊബൈല്‍ നം.
ഹെഡ് ക്ലാര്‍ക്ക്മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍, ചേര്‍ത്തല0478-28216168281461295
ജലസേചനം,ഹെഡ് ക്ലെര്‍ക്ക്അസിസ്റ്റന്റ്‌ എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയര്‍ കാര്യാലയം, ഇറിഗേഷന്‍ സബ് ഡിവിഷന്‍, മാവേലിക്കര, ആലപ്പുഴ047923430119447264088
അസിസ്റ്റന്റ്‌ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍മാവേലിക്കരയിലെ ജലസേചന സബ് ഡിവിഷനിലെ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ഓഫീസ്047923430119447726830
ജില്ലാ സൈനിക് ബോര്‍ഡ്‌ജില്ലാ സൈനിക ക്ഷേമനിധി ഓഫീസ്,ആറാട്ടുവഴി, ആലപ്പുഴ6880070477224567304772245673
ടെക്നിക്കല്‍ കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍കളക്ട്രേറ്റ് , ആലപ്പുഴ0477225169304772251693
സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽസ്പോര്‍ട്സ് കൌണ്‍സില്‍,മുനിസിപ്പല്‍ ഷോപ്പിംഗ്‌ കോമ്പ്ലെക്സ്, താതംപല്ലി പി ഒ,ആലപ്പുഴ0477-225309004772253090
സായി., വാട്ടര്‍ സ്പോര്‍ട്സ് സെന്റര്‍റിസോര്‍ട്ട് റോഡ്‌,പുന്നമട,ആര്യാട് സൗത്ത്,ആലപ്പുഴ0477226032804772260328
പബ്ലിക്‌ സര്‍വീസ് കമ്മീഷന്‍,ആലപ്പുഴആലിശ്ശേരി റോഡ്‌, കളക്ട്രേട്ടിന് സമീപം, ആലപ്പുഴ-6880120477224413404772244134
മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോര്‍ഡ്‌എ.എം.സി./എക്സ് /501, തത്തംപള്ളി പി ഒ,6880130477-22353849447975716
ഇലക്ട്രിക്കല്‍ ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ഇലക്ട്രിക്കല്‍ ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍, തിരുമല ദേവസ്വം ബില്‍ഡിംഗ്, ടൌണ്‍ ഹാളിന് എതിര്‍വശം ,ആലപ്പുഴ0477225222904772252229

മൃഗസംരക്ഷണവകുപ്പ്

ഉദ്യോഗപ്പേര് വിലാസം ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം മൊബൈല്‍ നം.
ജില്ലാ വെറ്റിനറി ഹോസ്പിറ്റൽബോട്ട് ജെട്ടി, ആലപ്പുഴ0477225228504772252285

മെഡിക്കല്‍കോളേജ് ആശുപത്രി

ഉദ്യോഗപ്പേര് വിലാസം ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം മൊബൈല്‍ നം.
സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കല്‍ കോളേജ്ആലപ്പുഴ047722514439447008161
സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രിമെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രി ആലപ്പുഴ047722514439447008161

രജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പ്

ഉദ്യോഗപ്പേര് വിലാസം ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം മൊബൈല്‍ നം.
സബ് രജിസ്ട്രാർ, പുത്തനമ്പലംവരണം പി.ഒ, ആലപ്പുഴ -6885510478-25840010478-2584001
സബ് രജിസ്ട്രാർ, പുളിങ്കുന്ന്മങ്കൊമ്പ് തെകെക്കര പി.ഒ., ആലപ്പുഴ -6901070477-27077460477-2707746
സബ് രജിസ്ട്രാർ, പട്ടണക്കാട്പട്ടണക്കാട് പി.ഒ, ആലപ്പുഴ -6885310478-25242810478-2524281
സബ് രജിസ്ട്രാർ, പാനാവള്ളിപൂച്ചക്കൽ പി.ഒ., ആലപ്പുഴ -6805520478-25242810478-2524281
സബ് രജിസ്ട്രാർ, നൂറനാട്നൂറനാട് പി.ഒ., ആലപ്പുഴ - 6905040479-23869100479-2386910
സബ് രജിസ്ട്രാർ, മാവേലിക്കരമാവേലിക്കര പി.ഒ, ആലപ്പുഴ -690101-6901010479-26169340479-2616934
സബ് രജിസ്ട്രാർ, മാരാരിക്കുളംആലപ്പുഴ, കലവൂർ പി.ഒ- 6885220478-28639900478-2863990
സബ് രജിസ്ട്രാർ, മാന്നാർഎരമതുര്‍ പി.ഒ., ആലപ്പുഴ - 6896220479-23100110479-2310011
സബ് രജിസ്ട്രാർ, കുത്തിയതോട്തുറവൂർ പി.ഒ, ആലപ്പുഴ -6885320478-25600390478-2560039
സബ് രജിസ്ട്രാർ, കീരിക്കാട്കീരിക്കാട് P.O.- 6906780479-24348750479-2434875

റവന്യൂ വകുപ്പ്

ഉദ്യോഗപ്പേര് വിലാസം ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം മൊബൈല്‍ നം.
വെബ്‌ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ മാനേജര്‍കളക്ടറേറ്റ് ആലപ്പുഴ94004829689400482968
ഐ.ടി നോഡൽ ഓഫീസർ / ജില്ലാ ഐടി കോർഡിനേറ്റർഐടി സെൽ, കളക്ടറേറ്റ് ആലപ്പുഴ കേരളം – 68800198479224929847922492
ജില്ലാ എമര്‍ജന്‍സി ഒാപ്പറേഷന്‍ സെന്റര്‍ജില്ലാ എമര്‍ജന്‍സി ഒാപ്പറേഷന്‍ സെന്റര്‍,സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ ,ആലപ്പുഴ047722386308547610047
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ ഒാഫ് സര്‍വ്വേ(ചെങ്ങന്നൂര്‍)ചെങ്ങന്നൂര്‍,ആലപ്പുഴ0479245155404792451554
സ്പെ.തഹസില്‍ദാര്‍ എല്‍ എ(എന്‍.എച്ച്) ചേര്‍ത്തലചേര്‍ത്തല ,ആലപ്പുഴ0478282320304782823203
ജില്ലാ ഗവ. പ്ലീഡര്‍ ഒാഫീസ് ആലപ്പുഴആലപ്പുഴ0477225328304772253283
ഇലക്ഷന്‍ ചേര്‍ത്തലആലപ്പുഴ0478282030404782820304
തഹസില്‍ദാര്‍( ഭൂരേഖ) അമ്പലപ്പുഴതാലുക്ക് ഓഫീസ്, കിടങ്ങാപ്പരംബ്, ആലപ്പുഴ047722537718547612101
ജില്ലാ കളക്ടര്‍ , ആലപ്പുഴഒന്നാം നില, കളക്ട്രേറ്റ്‌, ആലപ്പുഴ -688001047722517209447129011
ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ (ജനറല്‍ & എ ഡി എം)ഒന്നാം നില, കളക്ട്രേറ്റ്‌ ആലപ്പുഴ854761004204772251549

വിദ്യാഭ്യാസം

ഉദ്യോഗപ്പേര് വിലാസം ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം മൊബൈല്‍ നം.
വിദ്യാഭ്യാസ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർസിവില്‍ സ്റ്റേഷന് സമീപം , ആലപ്പുഴ225290804772252908

വിദ്യുച്ഛക്തി

ഉദ്യോഗപ്പേര് വിലാസം ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം മൊബൈല്‍ നം.
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ഇലട്രിക്കല്‍ ഡിവിഷന്‍, ചെങ്ങന്നൂര്‍9446008287
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ഇലട്രിക്കല്‍ ഡിവിഷന്‍, മാവേലിക്കര9446008286
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ഇലട്രിക്കല്‍ ഡിവിഷന്‍, ഹരിപ്പാട്9496012212
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ഇലട്രിക്കല്‍ ഡിവിഷന്‍, ആലപ്പുഴ
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ഇലട്രിക്കല്‍ ഡിവിഷന്‍, ചേര്‍ത്തല9446008285
കെസിഇബി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍ മാവേലിക്കര ഡിവിഷന്‍കെ എസ് ഇ ബി ലിമിറ്റഡ്, ട്രാന്‍സ്മിഷന്‍ ഡിവിഷന്‍, മാവേലിക്കര047828131749447226445
കെഎസ്ഇബി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ മാവേലിക്കര ഡിവിഷന്‍കെ എസ് ഇ ബി ലിമിറ്റഡ്, ട്രാന്‍സ്മിഷന്‍ ഡിവിഷന്‍, മാവേലിക്കര047828131749446008285
കെഎസ്ഇബി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ (സിവില്‍)ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, കെ എസ് ഇ ബി ലിമിറ്റഡ്, ട്രാന്‍സ്മിഷന്‍ സര്‍ക്കിള്‍, പവര്‍ ഹൌസ് കോമ്പൌണ്ട്, ആലപ്പുഴ -68800704772246639
ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയര്‍ (ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സര്‍ക്കിള്‍)പവര്‍ ഹൗസ് റോഡ്‌, തോന്ടംകുളങ്ങര, തതംപള്ളി,ആലപ്പുഴ047722466399446008359
ഇലക്ട്രിക്കല്‍ ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ഇലക്ട്രിക്കല്‍ ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍, തിരുമല ദേവസ്വം ബില്‍ഡിംഗ്, ടൌണ്‍ ഹാളിന് എതിര്‍വശം ,ആലപ്പുഴ0477225222904772252229

വിനോദം

ഉദ്യോഗപ്പേര് വിലാസം ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം മൊബൈല്‍ നം.
സര്‍ക്കാര്‍ അതിഥി മന്ദിരം, ആലപ്പുഴജില്ലാ ടൂറിസം പ്രമോഷൻ കൗൺസിൽ, ബോട്ട് ജെട്ടി റോഡ്‌, കെ എസ് ആര്‍ ടി സി ബസ് സ്റ്റേഷന് സമീപം, ആലപ്പുഴ -110477226072291-477-2251796

സംസ്ഥാന ജലഗതാഗതവകുപ്പ്

ഉദ്യോഗപ്പേര് വിലാസം ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം മൊബൈല്‍ നം.
ഇ. ഗവ്. കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍, സംസ്ഥാന ജലഗതാഗത വകുപ്പ്ഡോക്ക് ആന്‍ഡ്‌ റിപ്പയര്‍ വിഭാഗം , സംസ്ഥാന ജലഗതാഗത വകുപ്പ് ആലപ്പുഴ9946335544
വര്‍ക്ക്സ് മാനേജര്‍ഡോക്ക് ആന്‍ഡ്‌ റിപ്പയര്‍ വിഭാഗം ; സംസ്ഥാന ജലഗതാഗതവകുപ്പ് ആലപ്പുഴ047722522139400050323

സാമുഹ്യ-നീതി

ഉദ്യോഗപ്പേര് വിലാസം ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം മൊബൈല്‍ നം.
ജില്ലാ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ ഓഫീസർബില്‍ഡിംഗ്‌ ഓഫ് ഫെടെററേന്‍ ഓഫ് ബളിയിന്റ്,ജെനറല്‍ ഹോസ്പിറ്റല്‍ റോഡ്‌ ആലപ്പുഴ0477225387004772253870

സിവില്‍ ജുഡീഷ്യറി

ഉദ്യോഗപ്പേര് വിലാസം ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം മൊബൈല്‍ നം.
ജില്ലാ ജഡ്ജ്ജില്ലാ കോടതി, ആലപ്പുഴ047722624969447436400
പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ മുന്‍സിഫ്‌ (നോഡൽ ഓഫീസർ)ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് ,ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് സെഷന്‍ കോര്‍ട്ട്, ആലപ്പുഴ047722624969447209848
ശിരസ്തദാര്‍ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് & സെഷന്‍ കോര്‍ട്ട്, ആലപ്പുഴ047722624969496179052
എം.എ.സി.ടിജില്ല കോടതി കോംപ്ലക്സ്‌ , ആലപ്പുഴ0477224518204772245182

വകുപ്പുകളനുസരിച്ച് ഡയറക്ടറി തരംതിരിക്കുക

തരംതിരിക്കുക

അഗ്നിശമനസേന
പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ മൊബൈല്‍ നം. ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം ഫാക്സ് നം. വിലാസം
അഗ്നിശമന സേന അഗ്നിശമന സേന adoalp[dot]frs[at]kerala[dot]gov[dot]in 04772251214 04772251214 അഗ്നിശമന സേന ആലപ്പുഴ - 688011
ആരോഗ്യം
പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ മൊബൈല്‍ നം. ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം ഫാക്സ് നം. വിലാസം
മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ പി എച്ച് ലാബ്‌ മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ phlabalappuzha[at]gmail[dot]com 9495800245 04772230128 പി എച്ച് ലാബ്‌ , അമ്പലപ്പുഴ
ക്ലാര്‍ക്ക് ഡി വി സി യുണിറ്റ് ക്ലാര്‍ക്ക് nfcpalapuzha[at]gmail[dot]com 04772230815 04772230815 ഡി വി സി യുണിറ്റ് , ആലപ്പുഴ
ബയോളജിസ്റ്റ് ഡി വി സി യുണിറ്റ് ബയോളജിസ്റ്റ് nfcpalapuzha[at]gmail[dot]com 9497633725 04772230815 ഡി വി സി യുണിറ്റ് , ആലപ്പുഴ
ക്ലാര്‍ക്ക് പി എച്ച് സി ക്ലാര്‍ക്ക് mophcpallippad[at]gmail[dot]com 04792409096 04792409096 പി എച്ച് സി , പള്ളിപ്പാട്
മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ പി എച്ച് സി മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ mophcpallippad[at]gmail[dot]com 9496815939 04792409096 പി എച്ച്‌ സി , പള്ളിപ്പാട്
ക്ലാര്‍ക്ക് പി എച്ച് സി ക്ലാര്‍ക്ക് phcambalappuzhanorth[at]gmail[dot]com 04772266538 04772266538 പി എച്ച്‌ സി , അമ്പലപ്പുഴ
മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ പി എച്ച് സി അമ്പലപ്പുഴ വടക്ക് മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ phcambalappuzhanorth[at]gmail[dot]com 9447856372 04772266538 പി എച്ച്‌ സി , അമ്പലപ്പുഴ വടക്ക്
മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ പിഎച്ച്സി പുന്നപ്ര വടക്ക് മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ phcpunnapranorth[at]gmail[dot]com 9447017298 04772282255 പി എച്ച്‌ സി , പുന്നപ്ര വടക്ക്
ക്ലാര്‍ക്ക് പിഎച്ച്സി വീയപുരം ക്ലാര്‍ക്ക് phcveeyapuram[at]gmail[dot]com 04792318533 04792318533 പി എച്ച് സി , വീയപുരം
മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ പി എച്ച് സി വീയപുരം മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ phcveeyapuram[at]gmail[dot]com 9526620920 04792318533 പി എച്ച് സി , വീയപുരം
ആര്‍.ടി.ഒ
പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ മൊബൈല്‍ നം. ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം ഫാക്സ് നം. വിലാസം
ജൂനിയര്‍ സുപ്രണ്ട് ആര്‍ ടി ഒ ജൂനിയര്‍ സുപ്രണ്ട് districtcoutyalp[at]kerala[dot]gov[dot]in 9048353674 0477-2253160 സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍,സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ പി ഒ,ആലപ്പുഴ 688001
ദിവ്യ ദിനേഷ് എ പി ഐ ഒ ക്ലാര്‍ക്ക് 9048353674 0477-2253160 സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍,സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ പി ഒ,ആലപ്പുഴ 688001
ആശുപത്രികള്‍
പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ മൊബൈല്‍ നം. ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം ഫാക്സ് നം. വിലാസം
മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ പി എച്ച് ലാബ്‌ മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ phlabalappuzha[at]gmail[dot]com 9495800245 04772230128 പി എച്ച് ലാബ്‌ , അമ്പലപ്പുഴ
ക്ലാര്‍ക്ക് ഡി വി സി യുണിറ്റ് ക്ലാര്‍ക്ക് nfcpalapuzha[at]gmail[dot]com 04772230815 04772230815 ഡി വി സി യുണിറ്റ് , ആലപ്പുഴ
ബയോളജിസ്റ്റ് ഡി വി സി യുണിറ്റ് ബയോളജിസ്റ്റ് nfcpalapuzha[at]gmail[dot]com 9497633725 04772230815 ഡി വി സി യുണിറ്റ് , ആലപ്പുഴ
ക്ലാര്‍ക്ക് പി എച്ച് സി ക്ലാര്‍ക്ക് mophcpallippad[at]gmail[dot]com 04792409096 04792409096 പി എച്ച് സി , പള്ളിപ്പാട്
മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ പി എച്ച് സി മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ mophcpallippad[at]gmail[dot]com 9496815939 04792409096 പി എച്ച്‌ സി , പള്ളിപ്പാട്
ക്ലാര്‍ക്ക് പി എച്ച് സി ക്ലാര്‍ക്ക് phcambalappuzhanorth[at]gmail[dot]com 04772266538 04772266538 പി എച്ച്‌ സി , അമ്പലപ്പുഴ
മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ പി എച്ച് സി അമ്പലപ്പുഴ വടക്ക് മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ phcambalappuzhanorth[at]gmail[dot]com 9447856372 04772266538 പി എച്ച്‌ സി , അമ്പലപ്പുഴ വടക്ക്
മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ പിഎച്ച്സി പുന്നപ്ര വടക്ക് മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ phcpunnapranorth[at]gmail[dot]com 9447017298 04772282255 പി എച്ച്‌ സി , പുന്നപ്ര വടക്ക്
ക്ലാര്‍ക്ക് പിഎച്ച്സി വീയപുരം ക്ലാര്‍ക്ക് phcveeyapuram[at]gmail[dot]com 04792318533 04792318533 പി എച്ച് സി , വീയപുരം
മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ പി എച്ച് സി വീയപുരം മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ phcveeyapuram[at]gmail[dot]com 9526620920 04792318533 പി എച്ച് സി , വീയപുരം
കളക്ടറേറ്റ്
പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ മൊബൈല്‍ നം. ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം ഫാക്സ് നം. വിലാസം
ജില്ലാ എമര്‍ജന്‍സി ഒാപ്പറേഷന്‍ സെന്റര്‍ ജില്ലാ എമര്‍ജന്‍സി ഒാപ്പറേഷന്‍ സെന്റര്‍ ddmaalp[at]gmail[dot]com 8547610047 04772238630 2251720 ജില്ലാ എമര്‍ജന്‍സി ഒാപ്പറേഷന്‍ സെന്റര്‍,സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ ,ആലപ്പുഴ
സുഹാസ് എസ് ഐഎഎസ് ജില്ലാ കളക്ടര്‍ , ആലപ്പുഴ dcalp[dot]ker[at]nic[dot]in 9447129011 04772251720 04772251720 ഒന്നാം നില, കളക്ട്രേറ്റ്‌, ആലപ്പുഴ -688001
ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ (ജനറല്‍ ആന്റ് എ ഡി എം) ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ (ജനറല്‍ & എ ഡി എം) 04772251549 8547610042 ഒന്നാം നില, കളക്ട്രേറ്റ്‌ ആലപ്പുഴ
ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ (ഡി എം) ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ (ഡി എം) 8547610047 8547610047 ആലപ്പുഴ
ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (ആർ.ആർ) ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (ആർ.ആർ) 8547610044 04772251675 ഒന്നാം നില, കളക്ട്രേറ്റ്‌ ആലപ്പുഴ
ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (എല്‍ എ ) ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (LA) 8547610043 04772251675 ഒന്നാം നില, കളക്ട്രേറ്റ്‌ ആലപ്പുഴ
ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (എൽ.ആർ) ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (എൽ.ആർ) 8547010046 2251675 ഒന്നാം നില, കളക്ട്രേറ്റ്‌ ആലപ്പുഴ
ഫിനാന്‍സ് ഒാഫീസര്‍ ഫിനാന്‍സ് ഒാഫീസര്‍ 8547610052 04772252359 ഒന്നാം നില, കളക്ട്രേറ്റ്‌ ആലപ്പുഴ
ഹുസൂര്‍ ശിരസ്തദാര്‍ ഹുസൂര്‍ ശിരസ്തദാര്‍ 8547610051 04772252580 ഒന്നാം നില, കളക്ട്രേറ്റ്‌ ആലപ്പുഴ
സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് (ഇന്‍സ്പെക്ഷന്‍) സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് (ഇന്‍സ്പെക്ഷന്‍) 04772251675 04772251675 ഒന്നാം നില,കളക്ട്രേറ്റ് ആലപ്പുഴ
കൃഷി വകുപ്പ്
പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ മൊബൈല്‍ നം. ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം ഫാക്സ് നം. വിലാസം
സിന്ധു പ്രഭാകര്‍ മണ്ണ് സംരക്ഷണ ഓഫീസര്‍ Sindhuraghunath[at]yahoo[dot]com 9447464589 9447464589 മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ 2-ാം നില , ചേര്‍ത്തല (പി.ഒ) , ആലപ്പുഴ -688 524
അമ്പിളി.പി മണ്ണ്സംരക്ഷണ ഓഫീസര്‍ scochertala[at]gmail[dot]com 9497679426 04782821195 2-)o നില, മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ ,ചേര്‍ത്തല പി.ഒ, , ആലപ്പുഴ -688 524
നന്ദകുമാര്‍ കെ മണ്ണ്സംരക്ഷണ ഓഫീസര്‍ scocgnr[at]gmail[dot]com 8921651797 04792456552 ഒന്നാം നില, മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ ,ചെങ്ങന്നൂര്‍ പി.ഒ, 689 121
പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ അഗ്രിക്കള്‍ച്ചര്‍ ഓഫീസര്‍,ആലപ്പുഴ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ അഗ്രിക്കള്‍ച്ചര്‍ ഓഫീസര്‍,ആലപ്പുഴ paoallappuzha[at]gmail[dot]com 04772251403 04772251403 2-ാം നില കളക്ട്രേറ്റ് കെട്ടിടം ,സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍, ആലപ്പുഴ
കെഎസ്ഇബി
പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ മൊബൈല്‍ നം. ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം ഫാക്സ് നം. വിലാസം
കെഎസ്ഇബി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍ മാവേലിക്കര ഡിവിഷന്‍ കെസിഇബി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍ മാവേലിക്കര ഡിവിഷന്‍ eeedctl[at]gmail[dot]com 9447226445 04782813174 കെ എസ് ഇ ബി ലിമിറ്റഡ്, ട്രാന്‍സ്മിഷന്‍ ഡിവിഷന്‍, മാവേലിക്കര
കേരള വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റി
പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ മൊബൈല്‍ നം. ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം ഫാക്സ് നം. വിലാസം
സുരേഷ് ബാബു ജി. അസി. എക്സി. എഞ്ചിനീയര്‍ hwsdthyaee[at]gmail[dot]com 8547638235 04782820091 കേരള ജലസേചന വകുപ്പ്, ഹെഡ് വര്‍ക്ക്‌ സബ് ഡിവിഷന്‍, തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി
ടി.തുളസീധരന്‍ കേരള ജല സേചന വകുപ്പ്, അസി. എക്സി. എഞ്ചിനീയര്‍ aeewahpd[at]gmail[dot]com 8547638222 04792415170 ഡബ്ലു.സ്.പി. സബ് ഡിവിഷന്‍, ഹരിപ്പാട്
ഹഷീര്‍.എ കേരള ജല സേചന വകുപ്പ്, അസി. എക്സി. എഞ്ചിനീയര്‍ kwamavelikkara[at]gmail[dot]com 8547638223 04792303264 ഡബ്ലു .എസ്.പി. സബ് ഡിവിഷന്‍, മാവേലികര
ജോസഫ്‌. എം.എ കേരള ജല സേചന വകുപ്പ്, അസി. എക്സിക്യൂട്ടീവ്‌.എഞ്ചിനീയര്‍ kwacherthala[at]gmail[dot]com 8547638225 04782813012 പി.എച്ച്. സബ് ഡിവിഷന്‍, ചേര്‍ത്തല
മുഹമ്മദ്‌ റാഷിദ്‌.എ കേരള ജല സേചന വകുപ്പ് , അസി. എക്സി. എഞ്ചിനീയര്‍ rashid[at]engineer[dot]com 8547638224 04772245780 പി.എച്ച്. സബ് ഡിവിഷന്‍, ആലപ്പുഴ
ജലസേചനം,ഹെഡ് ക്ലെര്‍ക്ക് ജലസേചനം,ഹെഡ് ക്ലെര്‍ക്ക് isdnalp2015[at]gmail[dot]com 9447264088 04792343011 അസിസ്റ്റന്റ്‌ എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയര്‍ കാര്യാലയം, ഇറിഗേഷന്‍ സബ് ഡിവിഷന്‍, മാവേലിക്കര, ആലപ്പുഴ
കേരള സംസ്ഥാന വിദ്യൂച്ഛക്തി ബോര്‍ഡ്
പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ മൊബൈല്‍ നം. ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം ഫാക്സ് നം. വിലാസം
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ ചെങ്ങന്നൂര്‍ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ 9446008287 ഇലട്രിക്കല്‍ ഡിവിഷന്‍, ചെങ്ങന്നൂര്‍
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ മാവേലിക്കര എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ 9446008286 ഇലട്രിക്കല്‍ ഡിവിഷന്‍, മാവേലിക്കര
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ ഹരിപ്പാട് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ 9496012212 ഇലട്രിക്കല്‍ ഡിവിഷന്‍, ഹരിപ്പാട്
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ ആലപ്പുഴ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ ഇലട്രിക്കല്‍ ഡിവിഷന്‍, ആലപ്പുഴ
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ ചേര്‍ത്തല എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ 9446008285 ഇലട്രിക്കല്‍ ഡിവിഷന്‍, ചേര്‍ത്തല
കെഎസ്ഇബി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍ മാവേലിക്കര ഡിവിഷന്‍ കെസിഇബി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍ മാവേലിക്കര ഡിവിഷന്‍ eeedctl[at]gmail[dot]com 9447226445 04782813174 കെ എസ് ഇ ബി ലിമിറ്റഡ്, ട്രാന്‍സ്മിഷന്‍ ഡിവിഷന്‍, മാവേലിക്കര
കെഎസ്ഇബി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ മാവേലിക്കര ഡിവിഷന്‍ കെഎസ്ഇബി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ മാവേലിക്കര ഡിവിഷന്‍ eetdmvk[at]gmail[dot]com 9446008285 04782813174 കെ എസ് ഇ ബി ലിമിറ്റഡ്, ട്രാന്‍സ്മിഷന്‍ ഡിവിഷന്‍, മാവേലിക്കര
കെഎസ്ഇബി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ (സിവില്‍) കെഎസ്ഇബി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ (സിവില്‍) dycealp[at]gmail[dot]com 04772246639 ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, കെ എസ് ഇ ബി ലിമിറ്റഡ്, ട്രാന്‍സ്മിഷന്‍ സര്‍ക്കിള്‍, പവര്‍ ഹൌസ് കോമ്പൌണ്ട്, ആലപ്പുഴ -688007
കോര്‍പറേഷന്‍
പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ മൊബൈല്‍ നം. ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം ഫാക്സ് നം. വിലാസം
ജില്ല പിന്നോക്കവിഭാഗ വികസന കോർപ്പറേഷൻ ജില്ല പിന്നോക്കവിഭാഗ വികസന കോർപ്പറേഷൻ bcdcalp[at]bsnl[dot]in 04772254121 04772254121 സൗമ്യ കോമ്പ്ലെക്സ്, വെള്ളകിണര്‍ ജംഗ്ഷന്‍ , സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ വാര്‍ഡ്‌, ആലപ്പുഴ 11
ഗതാഗതം
പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ മൊബൈല്‍ നം. ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം ഫാക്സ് നം. വിലാസം
ദിവ്യ ദിനേഷ് എ പി ഐ ഒ ക്ലാര്‍ക്ക് 9048353674 0477-2253160 സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍,സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ പി ഒ,ആലപ്പുഴ 688001
റീജിയണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫിസ് റീജിയണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫിസ് kl04[at]keralamvd[dot]gov[dot]in 8547639004 2253160 സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ , സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ പി . ഒ ., ആലപ്പുഴ . പിന്‍ : 688001
ജില്ലാ ഗതാഗത അധികാരി ജില്ലാ ട്രാന്‍സ്പോര്‍ട്ട് ഓഫീസര്‍ 04772251518 04772251518 കെ.എസ്.ആര്‍.ടി സി , ആലപ്പുഴ
ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി
പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ മൊബൈല്‍ നം. ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം ഫാക്സ് നം. വിലാസം
സുഹാസ് എസ് ഐഎഎസ് ജില്ലാ കളക്ടര്‍ , ആലപ്പുഴ dcalp[dot]ker[at]nic[dot]in 9447129011 04772251720 04772251720 ഒന്നാം നില, കളക്ട്രേറ്റ്‌, ആലപ്പുഴ -688001
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്
പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ മൊബൈല്‍ നം. ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം ഫാക്സ് നം. വിലാസം
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്‌ ഓഫീസ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്‌ ഓഫീസ് dpalpy[at]gmail[dot]com 04772252496 04772252496 ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്‌ , കളക്ട്രേറ്റ് ,ആലപ്പുഴ
ട്രഷറി
പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ മൊബൈല്‍ നം. ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം ഫാക്സ് നം. വിലാസം
ജില്ല ട്രഷറി, ആലപ്പുഴ ജില്ല ട്രഷറി, ആലപ്പുഴ 9496000068 04772260242 സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍, ആലപ്പുഴ-688001
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍
പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ മൊബൈല്‍ നം. ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം ഫാക്സ് നം. വിലാസം
ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി bdo_thycattussery[at]yahoo[dot]com 04782523010 04782523010 ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസ്,തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി,പാണാവള്ളി-688556
ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,പട്ടണക്കാട് ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,പട്ടണക്കാട് bdo_ptkd[at]yahoo[dot]co[dot]in 04782592249 04782592249 ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസ്,പട്ടണക്കാട്,പട്ടണക്കാട് പി.ഒ.,688501
ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,ആര്യാട് ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,ആര്യാട് aryadbdo[at]gmail[dot]com 04792472044 04792472044 ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസ്,ആര്യാട് കലവൂര്‍, ആലപ്പുഴ -688522
ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,വെളിയനാട് ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,വെളിയനാട് bdo_veliyanad[at]yahoo[dot]in 04772705542 04772705542 ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസ്,വെളിയനാട്,രാമങ്കരി പി.ഒ.,689590
ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,ചമ്പക്കുളം ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,ചമ്പക്കുളം bdochm[at]yahoo[dot]co[dot]in 04772702294 04772702294 ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,ചമ്പക്കുളം,തെക്കേകര-688503
ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,ഹരിപ്പാട് ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,ഹരിപ്പാട് nregs_hpd[at]yahoo[dot]com 04792862445 04792862445 ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസ്,ഹരിപ്പാട്,മണ്ണാറശാല പി.ഒ.,690550
ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,ചെങ്ങന്നൂര്‍ ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,ചെങ്ങന്നൂര്‍ bdochr[at]gmail[dot]com 04792464298 04792464298 ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസ്, ചെങ്ങന്നൂര്‍, പുലിയൂര്‍ പി.ഒ. ആലപ്പുഴ - 689510
ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍, അമ്പലപ്പുഴ ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍, അമ്പലപ്പുഴ bdoamb[at]yahoo[dot]com 04772267205 04772267205 0477-2266206 ബ്ലോക്ക്‌ ഡെവലപ്പ്മെന്റ് ഓഫീസ്, അമ്പലപ്പുഴ,സനാതനപുരം പി.ഒ ,688003
ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,ഭരണിക്കാവ് ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,ഭരണിക്കാവ് bdonregabha[at]gmail[dot]com 8075054343 0479-2382351 0479-2383351 ബ്ലോക്ക്‌ ഡെവലപ്പ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ഭരണിക്കാവ്,ചാരുമൂട പി.ഒ,690505
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്‌ ഓഫീസ്, സെക്രട്ടറി സെക്രട്ടറി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്‌ naleenafa[at]gmail[dot]com 8089234070 04772253836 ആലപ്പുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റി
നാഷണല്‍ ഇന്‍ഫര്‍മാറ്റിക്സ്‌ സെന്റര്‍
പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ മൊബൈല്‍ നം. ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം ഫാക്സ് നം. വിലാസം
ശ്രി. അജി ജേക്കബ്‌ കുരിയന്‍ വി ജില്ലാ ഇന്‍ഫോര്‍മാറ്റിക്സ് അധികാരി keralp[at]nic[dot]in 9446551550 04772252079 നാഷണല്‍ ഇന്‍ഫോര്‍മാറ്റിക്സ് സെന്‍റെര്‍ , ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോര്‍ , കളക്ടറേറ്റ് , ആലപ്പുഴ - 688001
പാര്‍വ്വതീ ദേവി പി ജില്ലാ ഇന്‍ഫര്‍മറ്റിക്സ് ഓഫീസര്‍ keralp[at]nic[dot]in 9446559585 04772252079 എന്‍.ഐ.സി. ജില്ലാ കേന്ദ്രം , ഒന്നാം നില, കളക്ട്രേറ്റ്, ആലപ്പുഴ - 688001
മോഹനന്‍ കെ കെ അഡീഷണല്‍ ഇന്‍ഫര്‍മറ്റിക്സ് ഓഫീസര്‍ keralp[at]nic[dot]in 9446917558 04772252079 എന്‍.ഐ.സി. ജില്ലാ കേന്ദ്രം , ഒന്നാം നില, കളക്ട്രേറ്റ്, ആലപ്പുഴ - 688001
പി.ഡബ്ല്യു.ഡി
പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ മൊബൈല്‍ നം. ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം ഫാക്സ് നം. വിലാസം
പി ഡബ്ലു ഡി റെസ്റ്റ് ഹൗസ്, ആലപ്പുഴ പി ഡബ്ലു ഡി റെസ്റ്റ് ഹൗസ്, ആലപ്പുഴ pwdalp[at]kerala[dot]gov[dot]in 04772253445 04772253445 റീക്രീയേഷന്‍ ഗ്രൗണ്ട്, ബീച്ച് , ആലപ്പുഴ
എക്സിക്യുട്ടിവ് എഞ്ചിനീയര്‍, റോഡ്സ് എക്സിക്യുട്ടിവ് എഞ്ചിനീയര്‍, റോഡ്സ് eerbalp[dot]pwdkerala[at]gov[dot]in 8086395041 04772251789 പി ഡബ്ല്യുഡി റോഡ്‌ ഡിവിഷന്‍, കളക്ട്രേറ്റ് , ആലപ്പുഴ
പോലീസ്
പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ മൊബൈല്‍ നം. ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം ഫാക്സ് നം. വിലാസം
ജയദേവ് ജി. ഐപിഎസ് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി spalpy[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in 9497996982
ഫിനാന്‍സ്
പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ മൊബൈല്‍ നം. ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം ഫാക്സ് നം. വിലാസം
ഡെപ്യുടി ഡയറക്ടര്‍(നാഷണല്‍ സേവിംഗ്സ്) ഡെപ്യുടി ഡയറക്ടര്‍(നാഷണല്‍ സേവിംഗ്സ്) localfundauditdlfa[at]yahoo[dot]in 04772251693 04772251693 ഹൗസിംഗ് ബോര്‍ഡ്‌ ബില്‍ഡിംഗ്‌, ആലപ്പുഴ
ജില്ലാ ഇൻഷുറൻസ് ഓഫീസ് ജില്ലാ ഇൻഷുറൻസ് ഓഫീസ് dioalp[dot]ins[at]kerala[dot]gov[dot]in 9496004863 04772244436 ജില്ലാ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് ഓഫീസ്, കോട്ടക്കല്‍ ആര്യ വൈദ്യശാല ബില്‍ഡിംഗ്‌, ആലപ്പുഴ
നാഷണൽ സേവിംഗ്സ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ നാഷണൽ സേവിംഗ്സ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ 04772251675 04772251693 ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം, നാഷണൽ സേവിംഗ്സ്, കളക്ടറേറ്റ് ഓഫീസ് ആലപ്പുഴ,
ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ localfundauditdlfa[at]yahoo[dot]in 04772252753 04772252753 ഹൌസിംഗ് ബോർഡ് ബിൽഡിംഗ്, ആലപ്പുഴ
ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത്
പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ മൊബൈല്‍ നം. ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം ഫാക്സ് നം. വിലാസം
ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി bdo_thycattussery[at]yahoo[dot]com 04782523010 04782523010 ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസ്,തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി,പാണാവള്ളി-688556
ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,പട്ടണക്കാട് ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,പട്ടണക്കാട് bdo_ptkd[at]yahoo[dot]co[dot]in 04782592249 04782592249 ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസ്,പട്ടണക്കാട്,പട്ടണക്കാട് പി.ഒ.,688501
ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,ആര്യാട് ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,ആര്യാട് aryadbdo[at]gmail[dot]com 04792472044 04792472044 ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസ്,ആര്യാട് കലവൂര്‍, ആലപ്പുഴ -688522
ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,വെളിയനാട് ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,വെളിയനാട് bdo_veliyanad[at]yahoo[dot]in 04772705542 04772705542 ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസ്,വെളിയനാട്,രാമങ്കരി പി.ഒ.,689590
ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,ചമ്പക്കുളം ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,ചമ്പക്കുളം bdochm[at]yahoo[dot]co[dot]in 04772702294 04772702294 ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,ചമ്പക്കുളം,തെക്കേകര-688503
ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,ഹരിപ്പാട് ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,ഹരിപ്പാട് nregs_hpd[at]yahoo[dot]com 04792862445 04792862445 ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസ്,ഹരിപ്പാട്,മണ്ണാറശാല പി.ഒ.,690550
ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,ചെങ്ങന്നൂര്‍ ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,ചെങ്ങന്നൂര്‍ bdochr[at]gmail[dot]com 04792464298 04792464298 ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസ്, ചെങ്ങന്നൂര്‍, പുലിയൂര്‍ പി.ഒ. ആലപ്പുഴ - 689510
ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍, അമ്പലപ്പുഴ ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍, അമ്പലപ്പുഴ bdoamb[at]yahoo[dot]com 04772267205 04772267205 0477-2266206 ബ്ലോക്ക്‌ ഡെവലപ്പ്മെന്റ് ഓഫീസ്, അമ്പലപ്പുഴ,സനാതനപുരം പി.ഒ ,688003
ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,ഭരണിക്കാവ് ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,ഭരണിക്കാവ് bdonregabha[at]gmail[dot]com 8075054343 0479-2382351 0479-2383351 ബ്ലോക്ക്‌ ഡെവലപ്പ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ഭരണിക്കാവ്,ചാരുമൂട പി.ഒ,690505
ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍, മുതുകുളം ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍, മുതുകുളം bdomuthukulam[at]gmail[dot]com 0479-2473719 0479-2473719 0479-2473719 ബ്ലോക്ക്‌ ഡെവലപ്പ്മെന്റ് ഓഫീസ്, മുതുകുളം, മുതുകുളം പി.ഒ,690506
ഭക്ഷ്യ പൊതു വിതരണ വകുപ്പ്
പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ മൊബൈല്‍ നം. ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം ഫാക്സ് നം. വിലാസം
താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫിസ് ചേര്‍ത്തല താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസര്‍ ചേര്‍ത്തല tsocra[dot]sch[at]kerala[dot]gov[dot]in 04782823058 0478-2813058 താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫിസ് , മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ ചേര്‍ത്തല - 688532
താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസ്, അമ്പലപ്പുഴ താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസ്, അമ്പലപ്പുഴ tsoalp[dot]sch[at]kerala[dot]gov[dot]in 9447596035 9447596035 താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസ്,വെള്ളകിനെര്‍,ആലപ്പുഴ,688103
താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസ് , കുട്ടനാട് താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസ് , കുട്ടനാട് tsoktd[dot]sch[at]kerala[dot]gov[dot]in 04772702352 04772702352 താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസ്,മിനിസിവില്‍സ്റ്റേഷന്‍,മങ്കൊമ്പ്,കുട്ടനാട്,688503
താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസ്,കാര്‍ത്തികപ്പള്ളി താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസ്,കാര്‍ത്തികപ്പള്ളി tsohpd[dot]sch[at]kerala[dot]gov[dot]in 04792412751 04792412751 താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസ്,NSS ബില്‍ഡിംഗ്‌,ഹരിപാട്,690514
താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസ്, ചെങ്ങന്നൂര്‍ താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസ്, ചെങ്ങന്നൂര്‍ tsochgr[dot]sch[at]kerala[dot]gov[dot]in 04792452276 04792452276 താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസ്, മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍,ചെങ്ങന്നൂര്‍,629121
താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസ് , മാവേലിക്കര താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസ് , മാവേലിക്കര tsomvlk[dot]sch[at]kerala[dot]gov[dot]in 9446012954 04792303231 താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസ്,മിനിസിവില്‍സ്റ്റേഷന്‍,പവര്‍ ഹൗസ് ജ്ഞ,മാവേലിക്കര,690101
ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫീസർ ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫീസർ dsoalp[dot]sch[at]kerala[dot]gov[dot]in 04772251674 സപ്ലൈ ഓഫീസ്,സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ വാര്‍ഡ്‌,ആലപ്പുഴ
ഭാരത സര്‍ക്കാര്‍
പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ മൊബൈല്‍ നം. ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം ഫാക്സ് നം. വിലാസം
ശ്രി. അജി ജേക്കബ്‌ കുരിയന്‍ വി ജില്ലാ ഇന്‍ഫോര്‍മാറ്റിക്സ് അധികാരി keralp[at]nic[dot]in 9446551550 04772252079 നാഷണല്‍ ഇന്‍ഫോര്‍മാറ്റിക്സ് സെന്‍റെര്‍ , ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോര്‍ , കളക്ടറേറ്റ് , ആലപ്പുഴ - 688001
റെയില്‍വേ വിവരങ്ങള്‍ റെയില്‍വേ വിവരങ്ങള്‍ 04772253965 റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷന്‍ , ആലപ്പുഴ 688012
മോഹനന്‍ കെ കെ അഡീഷണല്‍ ഇന്‍ഫര്‍മറ്റിക്സ് ഓഫീസര്‍ keralp[at]nic[dot]in 9446917558 04772252079 എന്‍.ഐ.സി. ജില്ലാ കേന്ദ്രം , ഒന്നാം നില, കളക്ട്രേറ്റ്, ആലപ്പുഴ - 688001
ഭാരതീയ റെയില്‍വേ
പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ മൊബൈല്‍ നം. ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം ഫാക്സ് നം. വിലാസം
റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷന്‍ അന്വേഷണ വിഭാഗം റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷന്‍ അന്വേഷണ വിഭാഗം 04772253665 2253665 കുന്നുംപുറം,ആലപ്പുഴ 688012
റെയില്‍വേ വിവരങ്ങള്‍ റെയില്‍വേ വിവരങ്ങള്‍ 04772253965 റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷന്‍ , ആലപ്പുഴ 688012
മറ്റുള്ളവ
പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ മൊബൈല്‍ നം. ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം ഫാക്സ് നം. വിലാസം
ഷേര്‍ലി പി ജോര്‍ജ് ഹെഡ് ക്ലാര്‍ക്ക് irrsdnmvk[at]gmail[dot]com 8281461295 0478-2821616 മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍, ചേര്‍ത്തല
ജലസേചനം,ഹെഡ് ക്ലെര്‍ക്ക് ജലസേചനം,ഹെഡ് ക്ലെര്‍ക്ക് isdnalp2015[at]gmail[dot]com 9447264088 04792343011 അസിസ്റ്റന്റ്‌ എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയര്‍ കാര്യാലയം, ഇറിഗേഷന്‍ സബ് ഡിവിഷന്‍, മാവേലിക്കര, ആലപ്പുഴ
എ.നദീര്‍ അസിസ്റ്റന്റ്‌ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ irrsdnmvk[at]gmail[dot]com 9447726830 04792343011 മാവേലിക്കരയിലെ ജലസേചന സബ് ഡിവിഷനിലെ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ഓഫീസ്
ജില്ലാ സൈനിക് ബോര്‍ഡ്‌ ജില്ലാ സൈനിക് ബോര്‍ഡ്‌ zswoalp[at]gmail[dot]com 04772245673 04772245673 ജില്ലാ സൈനിക ക്ഷേമനിധി ഓഫീസ്,ആറാട്ടുവഴി, ആലപ്പുഴ688007
ടെക്നിക്കല്‍ കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍ ടെക്നിക്കല്‍ കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍ 04772251693 04772251693 കളക്ട്രേറ്റ് , ആലപ്പുഴ
സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ infodsckollam[at]gmail[dot]com 04772253090 0477-2253090 0477-2253090 സ്പോര്‍ട്സ് കൌണ്‍സില്‍,മുനിസിപ്പല്‍ ഷോപ്പിംഗ്‌ കോമ്പ്ലെക്സ്, താതംപല്ലി പി ഒ,ആലപ്പുഴ
സായി., വാട്ടര്‍ സ്പോര്‍ട്സ് സെന്റര്‍ സായി., വാട്ടര്‍ സ്പോര്‍ട്സ് സെന്റര്‍ 04772260328 04772260328 റിസോര്‍ട്ട് റോഡ്‌,പുന്നമട,ആര്യാട് സൗത്ത്,ആലപ്പുഴ
പബ്ലിക്‌ സര്‍വീസ് കമ്മീഷന്‍,ആലപ്പുഴ പബ്ലിക്‌ സര്‍വീസ് കമ്മീഷന്‍,ആലപ്പുഴ kpsc[dot]psc[at]kerala[dot]gov[dot]in 04772244134 04772244134 ആലിശ്ശേരി റോഡ്‌, കളക്ട്രേട്ടിന് സമീപം, ആലപ്പുഴ-688012
മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോര്‍ഡ്‌ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോര്‍ഡ്‌ alpy[dot]pcb[at]gmail[dot]com 9447975716 0477-2235384 എ.എം.സി./എക്സ് /501, തത്തംപള്ളി പി ഒ,688013
ഇലക്ട്രിക്കല്‍ ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ eialappuzha[at]gmail[dot]com 04772252229 04772252229 ഇലക്ട്രിക്കല്‍ ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍, തിരുമല ദേവസ്വം ബില്‍ഡിംഗ്, ടൌണ്‍ ഹാളിന് എതിര്‍വശം ,ആലപ്പുഴ
മൃഗസംരക്ഷണവകുപ്പ്
പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ മൊബൈല്‍ നം. ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം ഫാക്സ് നം. വിലാസം
ജില്ലാ വെറ്റിനറി ഹോസ്പിറ്റൽ ജില്ലാ വെറ്റിനറി ഹോസ്പിറ്റൽ dahoalp[dot]ker[at]nic[dot]in 04772252285 04772252285 ബോട്ട് ജെട്ടി, ആലപ്പുഴ
മെഡിക്കല്‍കോളേജ് ആശുപത്രി
പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ മൊബൈല്‍ നം. ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം ഫാക്സ് നം. വിലാസം
സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് dr[dot]santhoshraghavan[at]gmail[dot]com 9447008161 04772251443 ആലപ്പുഴ
സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രി dr[dot]santhoshraghavan[at]gmail[dot]com 9447008161 04772251443 മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രി ആലപ്പുഴ
രജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പ്
പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ മൊബൈല്‍ നം. ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം ഫാക്സ് നം. വിലാസം
സബ് രജിസ്ട്രാർ, പുത്തനമ്പലം സബ് രജിസ്ട്രാർ, പുത്തനമ്പലം 0478-2584001 0478-2584001 വരണം പി.ഒ, ആലപ്പുഴ -688551
സബ് രജിസ്ട്രാർ, പുളിങ്കുന്ന് സബ് രജിസ്ട്രാർ, പുളിങ്കുന്ന് 0477-2707746 0477-2707746 മങ്കൊമ്പ് തെകെക്കര പി.ഒ., ആലപ്പുഴ -690107
സബ് രജിസ്ട്രാർ, പട്ടണക്കാട് സബ് രജിസ്ട്രാർ, പട്ടണക്കാട് 0478-2524281 0478-2524281 പട്ടണക്കാട് പി.ഒ, ആലപ്പുഴ -688531
സബ് രജിസ്ട്രാർ, പാനാവള്ളി സബ് രജിസ്ട്രാർ, പാനാവള്ളി 0478-2524281 0478-2524281 പൂച്ചക്കൽ പി.ഒ., ആലപ്പുഴ -680552
സബ് രജിസ്ട്രാർ, നൂറനാട് സബ് രജിസ്ട്രാർ, നൂറനാട് 0479-2386910 0479-2386910 നൂറനാട് പി.ഒ., ആലപ്പുഴ - 690504
സബ് രജിസ്ട്രാർ, മാവേലിക്കര സബ് രജിസ്ട്രാർ, മാവേലിക്കര 0479-2616934 0479-2616934 മാവേലിക്കര പി.ഒ, ആലപ്പുഴ -690101-690101
സബ് രജിസ്ട്രാർ, മാരാരിക്കുളം സബ് രജിസ്ട്രാർ, മാരാരിക്കുളം 0478-2863990 0478-2863990 ആലപ്പുഴ, കലവൂർ പി.ഒ- 688522
സബ് രജിസ്ട്രാർ, മാന്നാർ സബ് രജിസ്ട്രാർ, മാന്നാർ 0479-2310011 0479-2310011 എരമതുര്‍ പി.ഒ., ആലപ്പുഴ - 689622
സബ് രജിസ്ട്രാർ, കുത്തിയതോട് സബ് രജിസ്ട്രാർ, കുത്തിയതോട് 0478-2560039 0478-2560039 തുറവൂർ പി.ഒ, ആലപ്പുഴ -688532
സബ് രജിസ്ട്രാർ, കീരിക്കാട് സബ് രജിസ്ട്രാർ, കീരിക്കാട് 0479-2434875 0479-2434875 കീരിക്കാട് P.O.- 690678
റവന്യൂ വകുപ്പ്
പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ മൊബൈല്‍ നം. ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം ഫാക്സ് നം. വിലാസം
വെബ്‌ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ മാനേജര്‍ വെബ്‌ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ മാനേജര്‍ nodalalp[at]gmail[dot]com 9400482968 9400482968 കളക്ടറേറ്റ് ആലപ്പുഴ
ഐ.ടി നോഡൽ ഓഫീസർ / ജില്ലാ ഐടി കോർഡിനേറ്റർ ഐ.ടി നോഡൽ ഓഫീസർ / ജില്ലാ ഐടി കോർഡിനേറ്റർ nodalalp[at]gmail[dot]com 9847922492 9847922492 ഐടി സെൽ, കളക്ടറേറ്റ് ആലപ്പുഴ കേരളം – 688001
ജില്ലാ എമര്‍ജന്‍സി ഒാപ്പറേഷന്‍ സെന്റര്‍ ജില്ലാ എമര്‍ജന്‍സി ഒാപ്പറേഷന്‍ സെന്റര്‍ ddmaalp[at]gmail[dot]com 8547610047 04772238630 2251720 ജില്ലാ എമര്‍ജന്‍സി ഒാപ്പറേഷന്‍ സെന്റര്‍,സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ ,ആലപ്പുഴ
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ ഒാഫ് സര്‍വ്വേ(ചെങ്ങന്നൂര്‍) അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ ഒാഫ് സര്‍വ്വേ(ചെങ്ങന്നൂര്‍) 04792451554 04792451554 ചെങ്ങന്നൂര്‍,ആലപ്പുഴ
സ്പെ.തഹസില്‍ദാര്‍ എല്‍ എ(എന്‍.എച്ച്) ചേര്‍ത്തല സ്പെ.തഹസില്‍ദാര്‍ എല്‍ എ(എന്‍.എച്ച്) ചേര്‍ത്തല 04782823203 04782823203 ചേര്‍ത്തല ,ആലപ്പുഴ
ജില്ലാ ഗവ. പ്ലീഡര്‍ ഒാഫീസ് ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ഗവ. പ്ലീഡര്‍ ഒാഫീസ് ആലപ്പുഴ 04772253283 04772253283 ആലപ്പുഴ
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഭാഗം, ചേര്‍ത്തല ഇലക്ഷന്‍ ചേര്‍ത്തല 04782820304 04782820304 ആലപ്പുഴ
തഹസില്‍ദാര്‍( ഭൂരേഖ) അമ്പലപ്പുഴ തഹസില്‍ദാര്‍( ഭൂരേഖ) അമ്പലപ്പുഴ 8547612101 04772253771 താലുക്ക് ഓഫീസ്, കിടങ്ങാപ്പരംബ്, ആലപ്പുഴ
സുഹാസ് എസ് ഐഎഎസ് ജില്ലാ കളക്ടര്‍ , ആലപ്പുഴ dcalp[dot]ker[at]nic[dot]in 9447129011 04772251720 04772251720 ഒന്നാം നില, കളക്ട്രേറ്റ്‌, ആലപ്പുഴ -688001
ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ (ജനറല്‍ ആന്റ് എ ഡി എം) ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ (ജനറല്‍ & എ ഡി എം) 04772251549 8547610042 ഒന്നാം നില, കളക്ട്രേറ്റ്‌ ആലപ്പുഴ
വിദ്യാഭ്യാസം
പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ മൊബൈല്‍ നം. ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം ഫാക്സ് നം. വിലാസം
വിദ്യാഭ്യാസ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ വിദ്യാഭ്യാസ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ddealp[at]education[dot]kerala[dot]gov[dot]in 04772252908 2252908 സിവില്‍ സ്റ്റേഷന് സമീപം , ആലപ്പുഴ
വിദ്യുച്ഛക്തി
പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ മൊബൈല്‍ നം. ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം ഫാക്സ് നം. വിലാസം
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ ചെങ്ങന്നൂര്‍ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ 9446008287 ഇലട്രിക്കല്‍ ഡിവിഷന്‍, ചെങ്ങന്നൂര്‍
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ മാവേലിക്കര എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ 9446008286 ഇലട്രിക്കല്‍ ഡിവിഷന്‍, മാവേലിക്കര
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ ഹരിപ്പാട് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ 9496012212 ഇലട്രിക്കല്‍ ഡിവിഷന്‍, ഹരിപ്പാട്
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ ആലപ്പുഴ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ ഇലട്രിക്കല്‍ ഡിവിഷന്‍, ആലപ്പുഴ
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ ചേര്‍ത്തല എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ 9446008285 ഇലട്രിക്കല്‍ ഡിവിഷന്‍, ചേര്‍ത്തല
കെഎസ്ഇബി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍ മാവേലിക്കര ഡിവിഷന്‍ കെസിഇബി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍ മാവേലിക്കര ഡിവിഷന്‍ eeedctl[at]gmail[dot]com 9447226445 04782813174 കെ എസ് ഇ ബി ലിമിറ്റഡ്, ട്രാന്‍സ്മിഷന്‍ ഡിവിഷന്‍, മാവേലിക്കര
കെഎസ്ഇബി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ മാവേലിക്കര ഡിവിഷന്‍ കെഎസ്ഇബി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ മാവേലിക്കര ഡിവിഷന്‍ eetdmvk[at]gmail[dot]com 9446008285 04782813174 കെ എസ് ഇ ബി ലിമിറ്റഡ്, ട്രാന്‍സ്മിഷന്‍ ഡിവിഷന്‍, മാവേലിക്കര
കെഎസ്ഇബി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ (സിവില്‍) കെഎസ്ഇബി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ (സിവില്‍) dycealp[at]gmail[dot]com 04772246639 ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, കെ എസ് ഇ ബി ലിമിറ്റഡ്, ട്രാന്‍സ്മിഷന്‍ സര്‍ക്കിള്‍, പവര്‍ ഹൌസ് കോമ്പൌണ്ട്, ആലപ്പുഴ -688007
ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയര്‍ (ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സര്‍ക്കിള്‍) ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയര്‍ (ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സര്‍ക്കിള്‍) eialp[at]ceikerala[dot]gov[dot]in 9446008359 04772246639 പവര്‍ ഹൗസ് റോഡ്‌, തോന്ടംകുളങ്ങര, തതംപള്ളി,ആലപ്പുഴ
ഇലക്ട്രിക്കല്‍ ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ eialappuzha[at]gmail[dot]com 04772252229 04772252229 ഇലക്ട്രിക്കല്‍ ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍, തിരുമല ദേവസ്വം ബില്‍ഡിംഗ്, ടൌണ്‍ ഹാളിന് എതിര്‍വശം ,ആലപ്പുഴ
വിനോദം
പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ മൊബൈല്‍ നം. ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം ഫാക്സ് നം. വിലാസം
വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ്, ആലപ്പുഴ സര്‍ക്കാര്‍ അതിഥി മന്ദിരം, ആലപ്പുഴ info[at]dtpcalappuzha[dot]com 91-477-2251796 04772260722 ജില്ലാ ടൂറിസം പ്രമോഷൻ കൗൺസിൽ, ബോട്ട് ജെട്ടി റോഡ്‌, കെ എസ് ആര്‍ ടി സി ബസ് സ്റ്റേഷന് സമീപം, ആലപ്പുഴ -11
സംസ്ഥാന ജലഗതാഗതവകുപ്പ്
പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ മൊബൈല്‍ നം. ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം ഫാക്സ് നം. വിലാസം
സനൂപ് പി . എസ് ഇ. ഗവ്. കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍, സംസ്ഥാന ജലഗതാഗത വകുപ്പ് swtdmedr[at]yahoo[dot]com 9946335544 ഡോക്ക് ആന്‍ഡ്‌ റിപ്പയര്‍ വിഭാഗം , സംസ്ഥാന ജലഗതാഗത വകുപ്പ് ആലപ്പുഴ
അരുണ്‍ എം വി വര്‍ക്ക്സ് മാനേജര്‍ swtdmedr[at]yahoo[dot]com 9400050323 04772252213 ഡോക്ക് ആന്‍ഡ്‌ റിപ്പയര്‍ വിഭാഗം ; സംസ്ഥാന ജലഗതാഗതവകുപ്പ് ആലപ്പുഴ
സാമുഹ്യ-നീതി
പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ മൊബൈല്‍ നം. ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം ഫാക്സ് നം. വിലാസം
ജില്ലാ സാമൂഹ്യക്ഷേമ ഓഫീസർ ജില്ലാ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ ഓഫീസർ dswoalpy[at]gmail[dot]com 04772253870 04772253870 ബില്‍ഡിംഗ്‌ ഓഫ് ഫെടെററേന്‍ ഓഫ് ബളിയിന്റ്,ജെനറല്‍ ഹോസ്പിറ്റല്‍ റോഡ്‌ ആലപ്പുഴ
സിവില്‍ ജുഡീഷ്യറി
പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ മൊബൈല്‍ നം. ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം ഫാക്സ് നം. വിലാസം
കെ. എം. ബാലചന്ദ്രന്‍ ജില്ലാ ജഡ്ജ് districtcoutyalp[at]kerala[dot]gov[dot]in 9447436400 04772262496 ജില്ലാ കോടതി, ആലപ്പുഴ
ജോസഫ്‌ രാജേഷ്‌ കെ. എ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ മുന്‍സിഫ്‌ (നോഡൽ ഓഫീസർ) josephrajeshka[at]aij[dot]gov[dot]in 9447209848 04772262496 ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് ,ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് സെഷന്‍ കോര്‍ട്ട്, ആലപ്പുഴ
വി . പ്രകാശ്‌ ശിരസ്തദാര്‍ districtcoutyalp[at]kerala[dot]gov[dot]in 9496179052 04772262496 ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് & സെഷന്‍ കോര്‍ട്ട്, ആലപ്പുഴ
എം.എ.സി.ടി എം.എ.സി.ടി mactalp[dot]ker[at]nic[dot]in 04772245182 04772245182 ജില്ല കോടതി കോംപ്ലക്സ്‌ , ആലപ്പുഴ