ക്ലോസ്

കാര്‍ത്തികപള്ളി

Sl. No. Ward Name തസ്തിക
1 Homero Hospital Ward RAMANI Member
2 Karthikapalli SUSANJOHN Member
3 Mahakavi Kumaranasan Memmorial Library M.SABU Member
4 Mahatma
Gandhi Memmorial Library
ULLAS Member
5 Pandarachira PINKI Member
6 PHC
Ward
S.ALLIRANI Member
7 Pulikeezhu North R.AMBILI Member
8 Puthukundam R.AJITH
KUMAR
Member
9 SNDP
HS
SOBHA Member
10 Thottukadavu R.ROSHIN Member
11 ThottukadavuUPS BINU
(BINUSHAMJI)
Member
12 Valiyakulangara C.N
UNNIKRISHNAN
Member
13 Vathalloorkoyikal JIMMY
V KAIPPALLY
Member