ക്ലോസ്

2019 ലെ ലോകസഭയിലെക്കുള്ള പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പ്

രേഖകൾ തരം തിരിച്ചു കാണുവാൻ

തരംതിരിക്കുക

2019 ലെ ലോകസഭയിലെക്കുള്ള പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പ്
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
ചെലവ് കണക്ക്- ഡോ. കെ. എസ്. രാധാകൃഷ്ണന്‍ 13/04/2019 കാണുക (1 MB)
ചെലവ് കണക്ക്- അഡ്വ. പ്രശാന്ത്ഭീം 13/04/2019 കാണുക (615 KB)
ചെലവ് കണക്ക്- അഡ്വ. എ എം ആരിഫ് 13/04/2019 കാണുക (8 MB)
നിരക്ക് പട്ടികയുടെ അനുബന്ധം 03/04/2019 കാണുക (78 KB)
ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ 2019 ലെ ലോകസഭയിലെക്കുള്ള പോതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിന്‍റെ ചിലവുകളുടെ നിരക്കുപട്ടിക (പുതുക്കിയത്) 26/03/2019 കാണുക (260 KB)
ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ 2019 ലെ ലോകസഭയിലെക്കുള്ള പോതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിന്‍റെ ചിലവുകളുടെ നിരക്കുപട്ടിക. 16/03/2019 കാണുക (77 KB)