ക്ലോസ്

പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020

രേഖകൾ തരം തിരിച്ചു കാണുവാൻ

തരംതിരിക്കുക

പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020 – തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കായുള്ള വിവരങ്ങള്‍ 11/11/2020 കാണുക (61 KB)
പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020 – സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികലള്‍ക്കായുള്ള വിവരങ്ങള്‍ 11/11/2020 കാണുക (146 KB)
പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020 – സമ്മദിതായകര്‍ക്കായുള്ള വിവരങ്ങള്‍ 11/11/2020 കാണുക (67 KB)
പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020 – കോവിഡ്19 മാർഗ്ഗനിർദേശങ്ങൾ 11/11/2020 കാണുക (72 KB)