ക്ലോസ്

പുനർലേല പരസ്യം

രേഖകൾ തരം തിരിച്ചു കാണുവാൻ

തരംതിരിക്കുക

പുനർലേല പരസ്യം
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
അച്ചൻകോവിലാറിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്തു സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള എക്കലും ചെളിയും സ്പോട്ട് ലേലം ചെയുന്നത്. 23/11/2023 കാണുക (4 MB)
ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കളക്ട്രേറ്റിലും ജില്ലയിലെ 93 വില്ലേജ് ഓഫീസുകളിലും ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന ചുവടെ ചേർക്കുന്ന പട്ടികയിലുള്ള പ്രിന്ററുകൾക്ക് ഒറിജിനൽ ടോണർ , കാട്രിഡ്ജ്, കോംപാക്റ്റബിൾ ടോണർ കാട്രിഡ്ജ് എന്നിവ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനും ടോണർ കാട്രിഡ്ജ് റീ ഫിൽ ചെയ്യുന്നതിനും ഇങ്ക് ടാങ്ക് പ്രിന്ററുകൾക്കാവശ്യമായ മഷി നിറച്ചു നൽകുന്നതിനും മുദ്ര വെച്ച കവറിലുള്ള ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. 07/11/2023 കാണുക (85 KB)
ജില്ലയിലെ 93 വില്ലേജ് ഓഫീസുകളിലേക്ക് ആവശ്യമായി വരുന്ന എ.4-സൈസ് പേപ്പറുകൾ(80 GSM) വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനും നൽകുന്നതിനും മുദ്ര വെച്ച കവറിലുള്ള ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. 07/11/2023 കാണുക (80 KB)
അച്ചൻകോവിലാറിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്തു സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള എക്കലും ചെളിയും സ്പോട്ട് ലേലം ചെയുന്നു. 04/08/2023 കാണുക (3 MB)
അച്ചൻ കോവിലാറിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്‌ത്‌ ശേഖരിച്ചിരിക്കുന്ന മണലും ചെളിയും എക്കലും കലർന്ന മിശ്രിതം പുനർലേല പരസ്യം നടത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ചു 19/07/2023 കാണുക (3 MB)