ക്ലോസ്

നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2021

രേഖകൾ തരം തിരിച്ചു കാണുവാൻ

തരംതിരിക്കുക

നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2021
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
വോട്ടെണ്ണല്‍ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ ക്യൂ ആർ കോഡ് സ്‌കാനർ വേണ്ടിയുള്ള ക്വട്ടേഷനുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു 19/04/2021 കാണുക (204 KB)
നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2021 – മീഡിയ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ടീം 05/03/2021 കാണുക (837 KB)
വോട്ടെണ്ണല്‍ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ പണി നടത്തുന്നതിനുള്ള ക്വട്ടേഷനുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു 04/03/2021 കാണുക (458 KB)
നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2021 – ഒത്തു നോക്കുന്നതിനുള്ള പട്ടിക 04/03/2021 കാണുക (910 KB)
വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രങ്ങളിലും പരിസരത്തും ഇലെക്ട്രിക്കൽ സാമഗ്രഹികൾ ഉപയോഗിച്ചു വയറിങ് നടത്തുന്നതിന് ക്വട്ടെഷനുകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു 04/03/2021 കാണുക (501 KB)
നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2021- പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് അപേക്ഷ 04/03/2021 കാണുക (1 MB)
അസംബ്ലി ഇലക്ഷൻ 2021 – ആന്റി ഡീഫേസ്‌മെന്റ് 04/03/2021 കാണുക (70 KB)
അസംബ്ലി ഇലക്ഷൻ – ഫ്ലയിങ് സ്‌ക്വാഡ്സ് 04/03/2021 കാണുക (79 KB)
തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ജില്ലയിലെ വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രങ്ങളിലും സ്ട്രോങ്ങ് റൂം പരിസരങ്ങളിലും CCTV ക്യാമെറകളും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും സജ്ജീകരിക്കുന്നതിനു ക്വട്ടെഷനുകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു 23/02/2021 കാണുക (242 KB)
തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ജില്ലയിലെ വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രങ്ങൾ സജ്ജീകരിക്കുന്നതിനു ക്വട്ടെഷനുകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു 23/02/2021 കാണുക (240 KB)