ക്ലോസ്

ഒന്നാം ഘട്ടം - നിയമനം റദ്ദാക്കിയവരുടെ പട്ടിക

രേഖകൾ തരം തിരിച്ചു കാണുവാൻ

തരംതിരിക്കുക

ഒന്നാം ഘട്ടം - നിയമനം റദ്ദാക്കിയവരുടെ പട്ടിക
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
08-04-2024 ൽ നിയമനം റദ്ദാക്കിയവരുടെ പട്ടിക 08/04/2024 കാണുക (251 KB)
06-04-2024 ൽ നിയമനം റദ്ദാക്കിയവരുടെ പട്ടിക 07/04/2024 കാണുക (6 MB)
05-04-2024 ൽ നിയമനം റദ്ദാക്കിയവരുടെ പട്ടിക 05/04/2024 കാണുക (6 MB)
04-04-2024 ൽ നിയമനം റദ്ദാക്കിയവരുടെ പട്ടിക 05/04/2024 കാണുക (4 MB)
02-04-2024 ൽ നിയമനം റദ്ദാക്കിയവരുടെ പട്ടിക 02/04/2024 കാണുക (125 KB)