ക്ലോസ്

ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നടപടി ക്രമം

രേഖകൾ തരം തിരിച്ചു കാണുവാൻ

തരംതിരിക്കുക

ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നടപടി ക്രമം
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
ഗസറ്റഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സ്പെഷ്യൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്‌ട്രേറ്റ് പദവിയിൽ സെക്ടറൽ ഓഫീസർ നിയമനം സംബന്ധിച്ചു 13/10/2020 കാണുക (1 MB)
25-08-2020 25/08/2020 കാണുക (454 KB)
15-08-2020 15/08/2020 കാണുക (818 KB)
12-08-2020 12/08/2020 കാണുക (1 MB)