ക്ലോസ്

ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നടപടി ക്രമം

രേഖകൾ തരം തിരിച്ചു കാണുവാൻ

തരംതിരിക്കുക

ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നടപടി ക്രമം
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
മങ്കൊമ്പ്‌ മേൽപ്പാലം നിർമ്മാണം – വിദക്ത സമിതി റിപ്പോർട്ട് – ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നടപടിക്രമം. 19/02/2024 കാണുക (84 KB)
കുട്ടനാട് താലൂക്ക് – ഗോവേന്ദാ പാലം & അപ്പ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണം – സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാത പഠന റിപ്പോർട്ട് വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള ജില്ലാതല വിദക്ദ സമിതി – ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നടപടിക്രമം. 12/01/2024 കാണുക (83 KB)
കുട്ടനാട് താലൂക് – ചാലേച്ചിറ പാലം & അപ്പ്രോച് റോഡ് നിർമ്മാണം -പ്രാഥമിക വിജ്ഞാപനത്തിൻമേൽ ആക്ഷേപം – ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നടപടിക്രമം. 09/01/2024 കാണുക (80 KB)
ചേപ്പാട് – കായംകുളം റെയിൽവേ മേൽപാലം നിർമ്മാണം – സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘത വിലയിരുത്തൽ – വിദഗ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട് – ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നടപടിക്രമം. 04/01/2024 കാണുക (1 MB)
ഇതര ഫയൽ : കാണുക (109 KB)
ചർച്ച് പാലം & അപ്പ്രോച് റോഡ് നിർമ്മാണം സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാത വിലയിരുത്തലിനുള്ള ജില്ലാതല വിദഗ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട് – ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നടപടിക്രമം. 21/12/2023 കാണുക (84 KB)
കീച്ചേരിക്കടവ് പാലം നിർമ്മാണം – സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാത വിലയിരുത്തൽ – വിദഗ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട് – ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നടപടിക്രമം. 20/12/2023 കാണുക (100 KB)
ഇതര ഫയൽ : കാണുക (279 KB)
കെ.സി പാലം & അപ്പ്രോച് റോഡ് നിർമ്മാണം – പ്രാഥമിക വിജ്ഞാപനം – ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നടപടിക്രമം. 02/11/2023 കാണുക (80 KB)
മുട്ടാർ പാലം നിർമ്മാണം പ്രാരംഭ വിജ്ഞാപനത്തിനുള്ള ആക്ഷേപത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനം ഉത്തരവാകുന്നത് സംബന്ധിച്ചു – ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നടപടിക്രമം. 25/10/2023 കാണുക (78 KB)
വയലാർ – പള്ളിപ്പുറം ഇൻഫോപാർക് റോഡ് / പാലം നിർമ്മാണം അഡിഷണൽ സാമൂഹിക പ്രത്യാഘത പഠന റിപ്പോർട്ട് – ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നടപടിക്രമം 18/08/2023 കാണുക (414 KB)
കാർത്തികപ്പള്ളി താലൂക് – കന്നിശകടവ് പാലം നിർമ്മാണം – വിദഗ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട് 12/07/2023 കാണുക (1 MB)