ക്ലോസ്

ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നടപടി ക്രമം

രേഖകൾ തരം തിരിച്ചു കാണുവാൻ

തരംതിരിക്കുക

ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നടപടി ക്രമം
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
സിൽവർ ലൈൻ എസ്.ഐ.എ 12/01/2022 കാണുക (784 KB)
വാക്കയിൽ പാലം നിർമ്മാണം 12/01/2022 കാണുക (271 KB)
കൈപ്പാലക്കടവ് പാലം നിർമ്മാണം(2) 12/01/2022 കാണുക (816 KB)
Kaipalakadavu Bridge Construction 12/01/2022 കാണുക (569 KB)
സെക്ടറൽ മജിസ്റ്റർമാരെ ഒഴിവാക്കിയുള്ള ഉത്തരവ് 16/10/2021 കാണുക (348 KB)
ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നടപടിക്രമം – തട്ടാശ്ശേരി പാലം നിർമ്മാണം 22/09/2021 കാണുക (2 MB)
വള്ളിക്കുന്നത്തിലേയ്ക്ക് സെക്ടറൽ മജിസ്‌ട്രേറ്റുമാരെ നിയമിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് 17/10/2020 കാണുക (229 KB)
മണ്ണഞ്ചേരിയിലേയ്ക്ക് സെക്ടറൽ മജിസ്‌ട്രേറ്റുമാരെ നിയമിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് 17/10/2020 കാണുക (259 KB)
തുറവൂരിലേയ്ക്ക് സെക്ടറൽ മജിസ്‌ട്രേറ്റുമാരെ നിയമിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് 17/10/2020 കാണുക (1 MB)
Kerala Protection of Interests of Depositors in Financial Establishments Act 2013 17/10/2020 കാണുക (2 MB)