ക്ലോസ്

ക്വട്ടേഷൻ നോട്ടീസ്

രേഖകൾ തരം തിരിച്ചു കാണുവാൻ

തരംതിരിക്കുക

ക്വട്ടേഷൻ നോട്ടീസ്
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
ആലപ്പുഴ സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ കോംപൗണ്ടിൽ അപകട ഭീക്ഷണി ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന 15 മരങ്ങൾ മൂല്യം നിർണ്ണയിച്ചത് ഏറ്റവും കൂടിയ വില രേഖപ്പെടുത്തിയതനുസരിച്ചു പട്ടിക പ്രകാരം ഉള്ള മരങ്ങൾ മുറിച്ചു എടുക്കുന്നതിനു റീ- ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. 16/01/2024 കാണുക (82 KB)