ക്ലോസ്

എസ് ഐ എ റിപ്പോർട്ട്സ്

രേഖകൾ തരം തിരിച്ചു കാണുവാൻ

തരംതിരിക്കുക

എസ് ഐ എ റിപ്പോർട്ട്സ്
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
മനോരമ കവല വികസനം 08/12/2022 കാണുക (3 MB)
ചാത്തൻകരി – കോൺ കോർഡ് പാലത്തിന്റെയും അനുബന്ധ റോഡിന്റെയും നിർമ്മാണം 06/12/2022 കാണുക (2 MB)
കാനാച്ചേരി പാലത്തിന്റെയും അനുബന്ധ റോഡിന്റെയും നിർമ്മാണം 06/12/2022 കാണുക (2 MB)
പല്ലന – കുമാരകോടി പാലത്തിലേക്കുള്ള സർവീസ് റോഡ് നിർമ്മാണം 29/11/2022 കാണുക (1 MB)
കൈനകരി മുട്ടേൽ പാലം നിർമ്മാണം 18/11/2022 കാണുക (3 MB)
ചാത്തൻകരി – കോൺകോർഡ് പാലത്തിന്റെയും അനുബന്ധ റോഡിന്റെയും നിർമ്മാണം 09/11/2022 കാണുക (1,022 KB)
കാനാച്ചേരി പാലത്തിന്റെയും അനുബന്ധ റോഡിന്റെയും നിർമ്മാണം 09/11/2022 കാണുക (1 MB)
കുമ്പളം – തുറവൂർ റെയിൽവേ പാത ഇരട്ടിക്കൽ 26/10/2022 കാണുക (9 MB)
കാവാലം – തട്ടാശ്ശേരി പാലത്തിന്റെയും അനുബന്ധ റോഡിന്റെയും നിർമ്മാണം 21/10/2022 കാണുക (2 MB)
പുളിങ്കുന്ന് പാലവും അപ്പ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണവും 19/10/2022 കാണുക (4 MB)