ക്ലോസ്

എസ് ഐ എ റിപ്പോർട്ട്സ്

രേഖകൾ തരം തിരിച്ചു കാണുവാൻ

തരംതിരിക്കുക

എസ് ഐ എ റിപ്പോർട്ട്സ്
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ – കുത്തിയതോട് പാലം നിർമ്മാണം- പഠന റിപ്പോർട്ട് പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നതിന്‌ 09/05/2023 കാണുക (3 MB)
ശാരങ്ങകാവ് പാലത്തിന്റെയും അനുബന്ധ റോഡിന്റെയും നിർമ്മാണം – എസ് ഐ എ റിപ്പോർട്ട്സ് 04/05/2023 കാണുക (978 KB)
വയലാർ – പള്ളിപ്പുറം ഇൻഫോപാർക്ക് റോഡ് നിർമ്മാണം (എസ് ഐ എ റിപ്പോർട്ട്സ്) 28/03/2023 കാണുക (2 MB)
കോതറത്തോട് പാലത്തിന്റെയും അപ്പ്രോച്ച് റോഡിന്റെയും നിർമ്മാണം – എസ് ഐ എ റിപ്പോർട്ട്സ് 28/02/2023 കാണുക (3 MB)
എസ് ഐ എ റിപ്പോർട്ട്സ് – അഞ്ചു തുരുത്ത് പാലത്തിന്റെയും അനുബന്ധ റോഡിന്റെയും നിർമ്മാണം 23/02/2023 കാണുക (891 KB)
എസ് ഐ എ റിപ്പോർട്ട്സ് – കോതറത്തോട് പാലത്തിന്റെയും അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെയും നിർമ്മാണം 23/02/2023 കാണുക (3 MB)
കല്ലുമല റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം നിർമ്മാണം 31/01/2023 കാണുക (3 MB)
നങ്യാർകുളങ്ങര റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം നിർമ്മാണം 30/01/2023 കാണുക (245 KB)
കാക്കത്തുരുത്ത് പാലം നിർമ്മാണം 23/01/2023 കാണുക (3 MB)
ചേപ്പാട് – കായംകുളം റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം നിർമ്മാണം 08/12/2022 കാണുക (7 MB)