ക്ലോസ്

എസ് ഐ എ റിപ്പോർട്ട്സ്

രേഖകൾ തരം തിരിച്ചു കാണുവാൻ

തരംതിരിക്കുക

എസ് ഐ എ റിപ്പോർട്ട്സ്
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
കല്ലുമല റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം നിർമ്മാണം 31/01/2023 കാണുക (3 MB)
നങ്യാർകുളങ്ങര റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം നിർമ്മാണം 30/01/2023 കാണുക (245 KB)
കാക്കത്തുരുത്ത് പാലം നിർമ്മാണം 23/01/2023 കാണുക (3 MB)
ചേപ്പാട് – കായംകുളം റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം നിർമ്മാണം 08/12/2022 കാണുക (7 MB)
മനോരമ കവല വികസനം 08/12/2022 കാണുക (3 MB)
ചാത്തൻകരി – കോൺ കോർഡ് പാലത്തിന്റെയും അനുബന്ധ റോഡിന്റെയും നിർമ്മാണം 06/12/2022 കാണുക (2 MB)
കാനാച്ചേരി പാലത്തിന്റെയും അനുബന്ധ റോഡിന്റെയും നിർമ്മാണം 06/12/2022 കാണുക (2 MB)
പല്ലന – കുമാരകോടി പാലത്തിലേക്കുള്ള സർവീസ് റോഡ് നിർമ്മാണം 29/11/2022 കാണുക (1 MB)
കൈനകരി മുട്ടേൽ പാലം നിർമ്മാണം 18/11/2022 കാണുക (3 MB)
ചാത്തൻകരി – കോൺകോർഡ് പാലത്തിന്റെയും അനുബന്ധ റോഡിന്റെയും നിർമ്മാണം 09/11/2022 കാണുക (1,022 KB)