ക്ലോസ്

എസ് ഐ എ റിപ്പോർട്ട്സ്

രേഖകൾ തരം തിരിച്ചു കാണുവാൻ

തരംതിരിക്കുക

എസ് ഐ എ റിപ്പോർട്ട്സ്
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
ചെങ്ങന്നൂർ ബൈപാസ് നിർമ്മാണത്തിനായി സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കൽ – സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘത വിലയിരുത്തൽ – അന്തിമ പഠന റിപ്പോർട്ട് 20/05/2024 കാണുക (7 MB)
കോയിക്കൽപടി പാലം നിർമ്മാണം – എസ് ഐ എ റിപ്പോർട്ട് 01/04/2024 കാണുക (349 KB)
ചെങ്ങന്നൂർ ബൈപാസ് നിർമ്മാണം – എസ് ഐ എ റിപ്പോർട്ട് 15/03/2024 കാണുക (7 MB)
ഹരിപ്പാട് ഫയർ സ്റ്റേഷൻ വഴി വികസനം – എസ് ഐ എ റിപ്പോർട്ട് 04/03/2024 കാണുക (1 MB)
ഹരിപ്പാട് ഫയർസ്റ്റേഷനിലേക്കുള്ള വഴി വികസനം – സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാത പഠന റിപ്പോർട്ട്. 11/01/2024 കാണുക (471 KB)
മങ്കൊമ്പ് ഫ്ലൈഓവർ നിർമ്മാണസ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് – സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാത വിലയിരുത്തൽ – അന്തിമ പഠന റിപ്പോർട്ട്. 08/01/2024 കാണുക (1 MB)
കോയിക്കൽപടി പാലം നിർമ്മാണം – സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാത പഠന റിപ്പോർട്ട് വിലയിരുത്തൽ. 05/01/2024 കാണുക (2 MB)
മുട്ടേൽ പാലം പുനർ നിർമ്മാണം – എസ് ഐ എ റിപ്പോർട്ട് 26/12/2023 കാണുക (6 MB)
ചർച്ച് പാലം നിർമ്മാണം – സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘത വിലയിരുത്തൽ – വിദഗ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട്. 06/12/2023 കാണുക (363 KB)
ചേപ്പാട് – കായംകുളം റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം നിർമ്മാണം – എസ് ഐ എ റിപ്പോർട്ട് 02/12/2023 കാണുക (2 MB)