ക്ലോസ്

എസ് ഐ എ റിപ്പോർട്ട്സ്

രേഖകൾ തരം തിരിച്ചു കാണുവാൻ

തരംതിരിക്കുക

എസ് ഐ എ റിപ്പോർട്ട്സ്
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
ഗോവേന്ദാ പാലം & അപ്പ്രോച് റോഡ് നിർമ്മാണം സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാത വിലയിരുത്തൽ അന്തിമ പഠന റിപ്പോർട്ട്. 30/11/2023 കാണുക (1 MB)
കായംകുളം – ഓച്ചിറ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾക്കിടയിൽ റെയിൽവേ മേൽപാലം നിർമ്മാണം – സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാത വിലയിരുത്തൽ – വിദഗ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട്. 25/11/2023 കാണുക (48 KB)
ഇതര ഫയൽ : കാണുക (537 KB)
കന്നിട്ടപ്പറമ്പ് (GPM) പാലം നിർമ്മാണം – സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാത വിലയിരുത്തൽ – വിദഗ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട് 20/11/2023 കാണുക (255 KB)
ജീമംഗലം പാലം & അപ്പ്രോച് റോഡ് നിർമ്മാണം സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘത വിലയിരുത്തൽ 10/11/2023 കാണുക (5 MB)
കീച്ചേരികടവ് പാലം നിർമ്മാണം സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാത വിലയിരുത്തൽ 09/11/2023 കാണുക (2 MB)
കൈനകരി കന്നിട്ടപ്പറമ്പ് പാലം & അപ്പ്രോച് റോഡ് നിർമ്മാണസ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് – സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘത വിലയിരുത്തൽ അന്തിമ പഠന റിപ്പോർട്ട്. 26/10/2023 കാണുക (6 MB)
മുപ്പത്തിനാലിൽപ്പടി പാലം & അപ്പ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണം – എസ് ഐ എ റിപ്പോർട്ട് 20/10/2023 കാണുക (3 MB)
കൈനകരി ചർച്ച് പാലം അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണം – എസ് ഐ എ റിപ്പോർട്ട് 20/10/2023 കാണുക (3 MB)
ചക്കുളത്തുക്കടവ് പാലം നിർമ്മാണം – സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാത വിലയിരുത്തൽ വിദഗ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട് – ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നടപടിക്രമം 20/10/2023 കാണുക (551 KB)
ഇതര ഫയൽ : കാണുക (104 KB)
ചർച്ച് പാലം & അപ്പ്രോച് റോഡ് നിർമ്മാണം സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാത വിലയിരുത്തൽ പഠന റിപ്പോർട്ട് 13/10/2023 കാണുക (2 MB)