ക്ലോസ്

എല്‍. ആര്‍. സി. നടപടിക്രമം

രേഖകൾ തരം തിരിച്ചു കാണുവാൻ

തരംതിരിക്കുക

എല്‍. ആര്‍. സി. നടപടിക്രമം
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
തോട്ടപ്പള്ളി നാലുചിറ പാലം അപ്പ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണം 18/05/2022 കാണുക (1 MB)
ജില്ലാ കോടതി പാലം പുനർ നിർമ്മാണം 13/05/2022 കാണുക (84 KB)
വാക്കയിൽ പാലം നിർമ്മാണം 18/04/2022 കാണുക (387 KB)
ശവക്കോട്ട പാലവും കൊമ്മാടി പാലവും 09/03/2022 കാണുക (55 KB)