ക്ലോസ്

എല്‍. ആര്‍. സി. നടപടിക്രമം

രേഖകൾ തരം തിരിച്ചു കാണുവാൻ

തരംതിരിക്കുക

എല്‍. ആര്‍. സി. നടപടിക്രമം
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
കെ. സി പാലം അനുബന്ധ റോഡ് നിർമ്മാണം പുനരധിവാസ പാക്കേജ് – ലാൻഡ് റവന്യൂ കമ്മീഷണറുടെ നടപടിക്രമം. 24/02/2024 കാണുക (80 KB)
ശാരങ്ങകാവ് പാലത്തിന്റെയും അനുബന്ധ റോഡിന്റെയും നിർമ്മാണം – ആർ ആർ പാക്കേജ് 04/01/2024 കാണുക (78 KB)
മുട്ടാർ പാലം അനുബന്ധ റോഡ് നിർമ്മാണം പുനരധിവാസ പാക്കേജ് അംഗീകരിച്ചത് – ലാൻഡ് റെവെന്റ് കമ്മീഷ്ണറുടെ നടപടിക്രമം. 22/12/2023 കാണുക (92 KB)
കുമ്പളം – തുറവൂർ റെയിൽപാത ഇരട്ടിപ്പിക്കൽ പുനരധിവാസ പാക്കേജ് ലാൻഡ് റവന്യൂ കമ്മീഷ്ണറുടെ നടപടിക്രമം. 11/12/2023 കാണുക (133 KB)
ചാത്തൻകേരി കോൺകോർഡ് പാലം & അപ്പ്രോച് റോഡ് നിർമ്മാണം പുനരധിവാസ പാക്കേജ് LRC നടപടിക്രമം. 06/12/2023 കാണുക (91 KB)
പുളിങ്കുന്ന് പാലം & അപ്പ്രോച് റോഡ് നിർമ്മാണം പുനരധിവാസ പാക്കേജ് ലാൻഡ് റെവന്യൂ കമ്മീഷണറുടെ നടപടിക്രമം. 28/11/2023 കാണുക (107 KB)
മുട്ടേൽ പാലവും അനുബന്ധ റോഡ് നിർമ്മാണവും – എല്‍. ആര്‍. സി. നടപടിക്രമം 23/11/2023 കാണുക (96 KB)
കല്ലുമല റെയിൽവേ മേൽപാലം നിർമ്മാണം – പുനരധിവാസ പാക്കേജ് അംഗീകരിച്ചത് 09/11/2023 കാണുക (95 KB)
കാനാച്ചേരി പാലം റോഡ് നിർമ്മാണം പുനരധിവാസ പാക്കേജ് അംഗീകരിച്ചത്. 30/09/2023 കാണുക (88 KB)
എൻ.എച്ഛ്.പവറ്ഹൗസ് – മുതലകുറിച്ചിക്കൽ റോഡ് നിർമാണം – എല്‍. ആര്‍. സി. നടപടിക്രമം 02/09/2023 കാണുക (84 KB)