ക്ലോസ്

ആര്‍ ടി എ മീറ്റിംഗ് മിനിട്സ്

രേഖകൾ തരം തിരിച്ചു കാണുവാൻ

തരംതിരിക്കുക

ആര്‍ ടി എ മീറ്റിംഗ് മിനിട്സ്
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
24.01.2024 തീയതി നടന്ന ആര്‍ ടി എ മീറ്റിങ്ങിന്റെ മിനിട്സ് 16/03/2024 കാണുക (268 KB)
08.03.2023 തീയതി നടന്ന ആര്‍ ടി എ മീറ്റിങ്ങിന്റെ മിനിട്സ് 21/03/2023 കാണുക (125 KB)
17.11.2022 തീയതി നടന്ന ആര്‍ ടി എ മീറ്റിങ്ങിന്റെ മിനിട്സ് 29/12/2022 കാണുക (487 KB)
13.10.2021 തീയതി നടന്ന ആര്‍ ടി എ മീറ്റിങ്ങിന്റെ മിനിട്സ് 15/12/2021 കാണുക (465 KB)
20.11.2019 തീയതി നടന്ന ആര്‍ ടി എ ഡിസിഷൻ 27/12/2019 കാണുക (275 KB)
20.11.2019 തീയതി നടന്ന ആര്‍ ടി എ മീറ്റിങ്ങിന്റെ മിനിട്സ് 26/12/2019 കാണുക (275 KB)
24.07.2019 തീയതി നടന്ന ആര്‍ ടി എ മീറ്റിങ്ങിന്റെ മിനിട്സ് 17/08/2019 കാണുക (315 KB)
Minutes of RTA Meeting held on 30.01.2019 07/03/2019 കാണുക (6 MB)
29.10.2018 തീയതി നടന്ന ആര്‍ ടി എ മീറ്റിങ്ങിന്റെ മിനിട്സ് 12/12/2018 കാണുക (2 MB)
11.07.2018 തീയതി നടന്ന ആര്‍ ടി എ മീറ്റിങ്ങിന്റെ മിനിട്സ് 09/08/2018 കാണുക (4 MB)