ക്ലോസ്

ഹെഡ് ക്ലാര്‍ക്ക് ,സി എച്ച് സി , അരൂകുറ്റി

ഇ-മെയില്‍ : chcarookutty[at]gmail[dot]com
ഉദ്യോഗപ്പേര് : ഹെഡ് ക്ലാര്‍ക്ക്
മൊബൈല്‍ നം. : 04782872931
ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം : 04782872931