ക്ലോസ്

സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രി

ഇ-മെയില്‍ : mchalappuzha[at]gmail[dot]com
ഉദ്യോഗപ്പേര് : സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രി
മൊബൈല്‍ നം. : 9847051170
ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം : 04772251443