ക്ലോസ്

സൂപ്രണ്ട്, ജില്ല ആശുപത്രി , ആലപ്പുഴ

ഇ-മെയില്‍ : ghalappuzha[at]gmail[dot]com
ഉദ്യോഗപ്പേര് : സൂപ്രണ്ട്, ജില്ല ആശുപത്രി , ആലപ്പുഴ
മൊബൈല്‍ നം. : 04772253324
ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം : 04772253324