ക്ലോസ്

ശിരസ്തദാര്‍, ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് & സെഷന്‍ കോര്‍ട്ട്, ആലപ്പുഴ

ഇ-മെയില്‍ : districtcoutyalp[at]kerala[dot]gov[dot]in
ഉദ്യോഗപ്പേര് : ശിരസ്തദാര്‍
മൊബൈല്‍ നം. : 9496179052
ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം : 04772262496