ക്ലോസ്

മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ സി എച്ച് സി

ഇ-മെയില്‍ : mochcmuhamma[at]gmail[dot]com
ഉദ്യോഗപ്പേര് : മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍
മൊബൈല്‍ നം. : 8075496072
ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം : 04782865296