ക്ലോസ്

മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ , സി എച്ച് സി , ചമ്പകുളം

ഇ-മെയില്‍ : chcchampakulam[at]gmail[dot]com
ഉദ്യോഗപ്പേര് : മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍
മൊബൈല്‍ നം. : 9496722903
ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം : 04772737587