ക്ലോസ്

മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ , സി എച്ച് സി, ചെമ്പുംപുറം

ഇ-മെയില്‍ : chcchempumpuram[at]gmail[dot]com
ഉദ്യോഗപ്പേര് : മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍
മൊബൈല്‍ നം. : 9495951771
ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം : 04772736318