ക്ലോസ്

മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ പി എച്ച് ലാബ്‌

ഇ-മെയില്‍ : phlabalappuzha[at]gmail[dot]com
ഉദ്യോഗപ്പേര് : മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍
മൊബൈല്‍ നം. : 9495800245
ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം : 04772230128