ക്ലോസ്

പി ഡബ്ലു ഡി റെസ്റ്റ് ഹൗസ്, ആലപ്പുഴ

ഇ-മെയില്‍ : pwdalp[at]kerala[dot]gov[dot]in
ഉദ്യോഗപ്പേര് : പി ഡബ്ലു ഡി റെസ്റ്റ് ഹൗസ്, ആലപ്പുഴ
മൊബൈല്‍ നം. : 04772253445
ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം : 04772253445