ക്ലോസ്

പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

ഇ-മെയില്‍ : dpalpy[at]gmail[dot]com
ഉദ്യോഗപ്പേര് : പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
മൊബൈല്‍ നം. : 04772251599
ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം : 04772251599