ക്ലോസ്

സൂപ്രണ്ട് ജനറൽ ആശുപത്രി

ഇ-മെയില്‍ : ghalappuzha[at]gmail[dot]com
ഉദ്യോഗപ്പേര് : സൂപ്രണ്ട്
മൊബൈല്‍ നം. : 04772251406
ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം : 04772253324