ക്ലോസ്

ജില്ലാ വെറ്റിനറി ഹോസ്പിറ്റൽ

ഇ-മെയില്‍ : dahoalp[dot]ker[at]nic[dot]in
ഉദ്യോഗപ്പേര് : ജില്ലാ വെറ്റിനറി ഹോസ്പിറ്റൽ
മൊബൈല്‍ നം. : 04772252285
ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം : 04772252285