ക്ലോസ്

ജില്ലാ മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ (ഹോമിയോ)

ഇ-മെയില്‍ : dmohomoeoalp[at]kerala[dot]gov[dot]in
ഉദ്യോഗപ്പേര് : ജില്ലാ മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍
മൊബൈല്‍ നം. : 9447909391
ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം : 04772252965
ഫാക്സ് നം. : 04712302160