ക്ലോസ്

ജില്ലാ ഇൻഷുറൻസ് ഓഫീസ്

ഇ-മെയില്‍ : dioalp[dot]ins[at]kerala[dot]gov[dot]in
ഉദ്യോഗപ്പേര് : ജില്ലാ ഇൻഷുറൻസ് ഓഫീസ്
മൊബൈല്‍ നം. : 9496004863
ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം : 04772244436