ക്ലോസ്

ക്ലാര്‍ക്ക് പിഎച്ച്സി വീയപുരം

ഇ-മെയില്‍ : phcveeyapuram[at]gmail[dot]com
ഉദ്യോഗപ്പേര് : ക്ലാര്‍ക്ക്
മൊബൈല്‍ നം. : 04792318533
ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം : 04792318533