ക്ലോസ്

കെഎസ്ഇബി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ മാവേലിക്കര ഡിവിഷന്‍

ഇ-മെയില്‍ : eetdmvk[at]gmail[dot]com
ഉദ്യോഗപ്പേര് : കെഎസ്ഇബി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ മാവേലിക്കര ഡിവിഷന്‍
മൊബൈല്‍ നം. : 9446008285
ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം : 04782813174