ക്ലോസ്

മറ്റുള്ളവ

വകുപ്പുകളനുസരിച്ച് ഡയറക്ടറി തരംതിരിക്കുക

തരംതിരിക്കുക

മറ്റുള്ളവ
പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ മൊബൈല്‍ നം. ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം ഫാക്സ് നം. വിലാസം
കയർഫെഡ്, എം.ഡി കയർഫെഡ്, എം.ഡി 04772243651 04772243651 ആലപ്പുഴ
ജി എസ് ടി ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ സെയിൽസ് ടാക്സ് ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ 04772245751 2245751 ആലപ്പുഴ
ജില്ലാ എസ് സി വികസന ഓഫിസ് ജില്ലാ വികസന ഓഫീസ് എസ്. സി. 04772252548 2252548 ആലപ്പുഴ
ജില്ലാ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓഫീസർ ജില്ലാ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓഫീസർ 04772252622 2252622 ആലപ്പുഴ
ജില്ലാ വ്യവസായ ഓഫീസ് ജില്ലാ വ്യവസായ ഓഫീസ് 2251632 2251632 ആലപ്പുഴ
ജില്ലാ വനംവകുപ്പ് ജില്ലാ വനംവകുപ്പ് 04772252034 04772252034 ആലപ്പുഴ
ജില്ലാ ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ(സഹകരണസംഘം) ജില്ലാ ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ(സഹകരണസംഘം) 04772251713 04772251713 ആലപ്പുഴ
ജില്ലാ ലീഗൽ മെട്രോളജി ഓഫീസർ ജില്ലാ ലീഗൽ മെട്രോളജി ഓഫീസർ 04772252347 04772252347 ആലപ്പുഴ
ജില്ലാ ലേബർ ഓഫീസർ ജില്ലാ ലേബർ ഓഫീസർ 04772243515 04772243515 ആലപ്പുഴ
ജില്ലാ ഭാഗ്യക്കുറി ഓഫീസ് ജില്ലാ ഭാഗ്യക്കുറി ഓഫീസ് 04772252292 04772252292 ആലപ്പുഴ