ക്ലോസ്

കൃഷി വകുപ്പ്

വകുപ്പുകളനുസരിച്ച് ഡയറക്ടറി തരംതിരിക്കുക

തരംതിരിക്കുക

കൃഷി വകുപ്പ്
പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ മൊബൈല്‍ നം. ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം ഫാക്സ് നം. വിലാസം
പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ അഗ്രിക്കള്‍ച്ചര്‍ ഓഫീസര്‍,ആലപ്പുഴ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ അഗ്രിക്കള്‍ച്ചര്‍ ഓഫീസര്‍,ആലപ്പുഴ paoallappuzha@gmail.com 04772251403 04772251403 2-ാം നില കളക്ട്രേറ്റ് കെട്ടിടം ,സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍, ആലപ്പുഴ
നന്ദകുമാര്‍ കെ മണ്ണ്സംരക്ഷണ ഓഫീസര്‍ scocgnr@gmail.com 8921651797 04792456552 ഒന്നാം നില, മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ ,ചെങ്ങന്നൂര്‍ പി.ഒ, 689 121
അമ്പിളി.പി മണ്ണ്സംരക്ഷണ ഓഫീസര്‍ scochertala@gmail.com 9497679426 04782821195 2-)o നില, മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ ,ചേര്‍ത്തല പി.ഒ, , ആലപ്പുഴ -688 524
സിന്ധു പ്രഭാകര്‍ മണ്ണ് സംരക്ഷണ ഓഫീസര്‍ Sindhuraghunath@yahoo.com 9447464589 9447464589 മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ 2-ാം നില , ചേര്‍ത്തല (പി.ഒ) , ആലപ്പുഴ -688 524