ക്ലോസ്

ആര്‍.ടി.ഒ

വകുപ്പുകളനുസരിച്ച് ഡയറക്ടറി തരംതിരിക്കുക

തരംതിരിക്കുക

ആര്‍.ടി.ഒ
പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ മൊബൈല്‍ നം. ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം ഫാക്സ് നം. വിലാസം
ജൂനിയര്‍ സുപ്രണ്ട് ആര്‍ ടി ഒ ജൂനിയര്‍ സുപ്രണ്ട് districtcoutyalp@kerala.gov.in 9048353674 0477-2253160 സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍,സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ പി ഒ,ആലപ്പുഴ 688001
ദിവ്യ ദിനേഷ് എ പി ഐ ഒ ക്ലാര്‍ക്ക് 9048353674 0477-2253160 സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍,സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ പി ഒ,ആലപ്പുഴ 688001