ക്ലോസ്

2018ൽ വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതാശ്വാസ സഹായം ലഭിച്ചവരുടെ വിവരങ്ങൾ – പഞ്ചായത്ത് / മുനിസിപ്പാലിറ്റി

 

സഹായം ലഭിച്ചവർ
ക്രമ നമ്പർ താലൂക്ക് പഞ്ചായത്ത് / മുനിസിപ്പാലിറ്റി
1 കാർത്തികപ്പള്ളി ചെറുതന
ഹരിപ്പാട്
കരുവാറ്റ
കൃഷ്ണപുരം
കുമാരപുരം
ചേപ്പാട്
വീയപുരം
2 മാവേലിക്കര ചെട്ടികുളങ്ങര
തഴക്കര – റിബിൾഡ്
തഴക്കര- ഫേസ് 1
തഴക്കര- ഫേസ് 2
തെക്കേക്കര -റിബിൾഡ്
മാവേലിക്കര മുനിസിപ്പാലിറ്റി
ചുനക്കര ഫേസ് 2
നൂറനാട് ഫേസ് 2
തൃപ്പെരുംതുറ ഫേസ് 2
3 ചെങ്ങന്നൂർ തിരുവൻവണ്ടൂർ ഫേസ് 2
തിരുവൻവണ്ടൂർ ഫേസ് 3
പാണ്ടനാട്
മാന്നാർ
ചെറിയനാട്
ആല
പുലിയൂർ
മുളക്കുഴ
4 കുട്ടനാട് എടത്വ ഫേസ് 1
എടത്വ ഫേസ് 3
കാവാലം ഫേസ് 1
കാവാലം ഫേസ് 3
നീലംപേരൂർ
പുളിങ്കുന്ന് ഫേസ് 1
പുളിങ്കുന്ന് ഫേസ് 3 തലവടി
വെളിയനാട്
മുട്ടാർ
കൈനകരി
നെടുമുടി